Goed om weten

  • het Flanders Trainee Programme is onderdeel van het multilateraal beleid van Vlaanderen
  • de (verdere) uitwerking van het stage-contract (o.a. de precieze stageperiode, de inhoud van de stage) wordt exclusief en rechtstreeks tussen de toekomstige stagiair en de stage-organisatie geregeld

  • het is aan te bevelen dat de stagiair een verzekeringscontract afsluit gezien hier veelal niet in voorzien wordt door de stageaanbieder

  • de uitbetaling van de eerste schijf van de stagesubsidie gebeurt onmiddellijk na goedkeuring en bekendmaking van het subsidiebesluit en zodra we bevestiging hebben ontvangen van het stageaanbod door de multilaterale organisatie.

Juridische aansprakelijkheid

Een subsidie is een gunst die wordt verleend en kan niet beschouwd worden als een lastgeving of een andere rechtsverhouding die leidt tot aansprakelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. De subsidie beperkt zich tot de start – en einddatum zoals vermeld in de elektronische subsidieaanvraag. Wijzigingen in de stageperiode dienen voor aanvang van de stage gemeld te worden via stages@vlaanderen.be

Kinderbijslag

Een stagiair, jonger dan 25, kan recht hebben op kinderbijslag. De jongere mag, naast het vervullen van de studie- of opleidingsvoorwaarden, in dat geval geen vergoeding of loon krijgen voor de stage. De subsidie van het Flanders Trainee Programme is geen loon maar wel een forfaitaire terugbetaling van werkelijk gedragen kosten, die bestaat uit een eenmalige reisvergoeding en een onkostenvergoeding voor huisvesting en levensonderhoud. De regelgeving van het Flanders Trainee Programme stelt overigens expliciet een verbod in op de ontvangst van een financiële toelage vanwege de multilaterale organisatie of van een andere overheid. Bijgevolg wordt de subsidie van het Flanders Trainee Programme geneutraliseerd bij de berekening van het toegelaten maximum van 530,49 euro bruto per maand die een jongere mag verdienen om het recht op kinderbijslag niet te verliezen.