Subsidies ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking bundelt haar inspanningen tot een beperkt aantal landen, sectoren en actoren, om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.  Subsidies zijn hierbij een belangrijk instrument. Hoe die subsidies ingezet worden verschilt volgens de aard van de samenwerking.

Drie prioritaire partnerlanden

In de drie partnerlanden Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika, bepaalt een landenstrategienota het te volgen beleid. We versterken ons werk in de partnerlanden ook door projecten te subsidiëren die de grenzen van het land overstijgen. Deze projecten vinden thematisch steeds aansluiting bij de sectorkeuzes uit de landenstrategienota’s. 

Malawi

Mozambique

Zuid-Afrika

Vlaanderen

In Vlaanderen wordt een tweejaarlijkse oproep mondiale uitdagingen georganiseerd. In 2016 lag de focus van de oproep op projecten die ervoor zorgen dat diverse spelers in de Vlaamse maatschappij samen werken aan verandering en een actieve bijdrage leveren aan een mondiale duurzame en rechtvaardige samenleving. De volgende oproep wordt in principe in het voorjaar van 2018 georganiseerd.

Oproep mondiale uitdagingen 2016

Ondersteuning 4de pijler intitiatieven

Binnen het Vlaamse landschap van ontwikkelingssamenwerking zijn er heel wat (kleinschalige) burgerinitiatieven actief. Een grote groep mensen steekt zelf de handen uit de mouwen en ondersteunt een project in het Zuiden. In Vlaanderen worden deze initiatieven '4de Pijlers' genoemd. Om de 4de Pijler te ondersteunen en zoveel als mogelijk in te spelen op hun noden en behoeften werd in januari 2009 een 4de Pijlersteunpunt opgericht. Vlaanderen stond mee aan de wieg van dit initiatief en financiert het Steunpunt.

4de pijler