2020 update van de lijst van dual use producten

Sinds 15 december 2020 is de laatste update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual use) van kracht. Deze aanpassing is gebeurd via Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1749 van de Commissie van 7 oktober 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik. 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is hier beschikbaar (in het Engels).

Er is nog geen geconsolideerde versie van Verordening (EG) nr. 428/2009 beschikbaar.