Blocking Statute voor de bescherming van het Europese bedrijfsleven bij exporten naar Iran

Op 8 mei 2018 kondigde president Trump aan dat de VS zich zouden terugtrekken uit het nucleair akkoord met Iran (JCPOA) en dat bepaalde sancties tegen Iran opnieuw geactiveerd zullen worden. Sommige van die maatregelen hebben extraterritoriale gevolgen en kunnen ook Europese bedrijven treffen die handel drijven met Iran. Hierop besliste de Europese Commissie om het zogenaamde Blocking Statute te activeren om het Europese bedrijfsleven bescherming te bieden. Op grond van Verordening 2271/96 moeten EU-bedrijven geen gevolg geven aan de extraterritoriale gevolgen van Amerikaanse sancties, hebben zij recht op verhaal van de schade als gevolg van de sancties (de schade kan via elke EU rechtbank worden verhaald op diegene die de schade heeft veroorzaakt) en worden daarop gebaseerde uitspraken van buitenlandse rechtbanken nietig verklaard wat betreft hun toepassing in de EU. De gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1100 van de Commissie van 6 juni 2018 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2271/96 werd op 7 augustus gepubliceerd, alsook de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1101 van 3 augustus 2018.

 

De tweede paragraaf van artikel 5 van de Verordening 2271/96 voorziet de mogelijkheid voor EU-bedrijven om een aanvraag in te dienen voor een toelating om de extra-territoriale wetgeving toch na te leven indien ze kunnen aantonen dat de niet-naleving ervan ernstige schade zou toebrengen aan hun belangen of die van de Unie. De Europese Commissie zal bijgestaan worden door het Comité voor Extra-territoriale wetgeving om de toelatingen te evalueren en goed te keuren.

 

Bedrijven in België kunnen een aanvraag indienen bij de Dienst Vergunningen van de FOD Economie of rechtstreeks bij de Europese Commissie. Een template (sjabloon) om bedrijven te helpen bij de voorbereiding van een dergelijke aanvraag vindt u op deze pagina.

 

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie.