Cohesiebeleid

Met het cohesiebeleid wil Europa de welvaartsverschillen tussen regio's en lidstaten verkleinen en de ontwikkeling van de hele EU op lange termijn stimuleren via investeringen uit de zogenaamde structuurfondsen. De structuurfondsen richten zich vooral op steun voor ondernemingen en innovatie (vooral onderzoek), transportinfrastructuur (wegen en spoorwegen, maar ook havens), menselijk kapitaal (werkgelegenheid, opleiding) en milieu (waterzuivering). De grote meerderheid van die middelen (meer dan 80%) gaat naar de minder welvarende regio’s en lidstaten van de EU.

In België behoren veel sociaaleconomische aangelegenheden tot de exclusieve bevoegdheid van de deelstaten. Het is dus de Vlaamse overheid die ervoor zorgt dat het Europese geld voor Vlaamse programma’s correct wordt toegewezen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het ESF-Agentschap staan in Vlaanderen in voor de uitvoering en goed beheer van de Europese programma’s inzake het economisch, sociaal en territoriaal cohesiebeleid.

Binnen Vlaanderen is het Agentschap Innoveren en Ondernemen verantwoordelijk voor de middelen in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), inclusief de Interreg-programma’s gericht op grensoverschrijdende, transnationale en  interregionale samenwerking. De middelen worden gebruikt voor de financiering van projecten – vooral van publieke actoren – die het regionaal concurrentievermogen en de werkgelegenheid in Vlaanderen stimuleren.

Het ESF-Agentschap is verantwoordelijk voor de programma's van het Europees Sociaal Fonds (ESF), die gericht zijn op de verhoging van de werkzaamheidsgraad en de versterking van de Vlaamse arbeidsmarkt. Maximaal 50% van de projectfinanciering komt van de Europese Unie. De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse overheid en de private sector. Het ESF-Agentschap beheert ook de middelen uit het Asiel- en Migratiefonds en het Europees Globalisatiefonds.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams ESF-agentschap

Cohesie post 2020

In mei 2018 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuwe meerjarig financieel kader (2021 - 2027), waaronder ook voorstellen voor het cohesiebeleid post 2020. Het departement organiseerde over deze voorstellen een consultatie  in de vorm van een online bevraging en een informatie evenement samen met VLEVA in september 2018.  Veertien organisaties maakten van de gelegenheid gebruik om hun standpunten mee te delen aan de Vlaamse Overheid. Een overzicht van hun standpunten. 

pdf bestandRapport Consultatie cohesiebeleid september 2018 (440 kB)