Wetenschap

Het Vlaams hoger onderwijs scoort internationaal goed, zowel op het vlak van onderwijs als onderzoek. Om de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek in Vlaanderen te behouden en te versterken is een doordachte internationalisering belangrijk. Zo wordt de plaats van Vlaanderen binnen een geglobaliseerde kennismaatschappij gegarandeerd. Daarnaast straalt een sterke reputatie van Vlaanderen op vlak van deze domeinen ook af op het algemeen imago van Vlaanderen in het buitenland.

Door middel van academische diplomatie wil het Departement Buitenlandse Zaken twee doelstellingen bereiken. Een eerste doelstelling bestaat erin mee de internationale belangen van Vlaanderen op vlak van hoger onderwijs en onderzoek te behartigen en de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs en onderzoek te stimuleren. Op die manier kunnen wederkerige studenten- en onderzoeksmobiliteit en internationale samenwerkingsverbandenbevorderd worden. Daarnaast heeft academische diplomatie ook de bedoeling het imago van Vlaanderen als innovatieve en lerende regio van toonaangevende kwaliteit te versterken.

Het Departement buitenlandse zaken wil deze doelstellingen bereiken door ten eerste in te zetten op een actieve promotie van het hoger onderwijs en onderzoek in Vlaanderen om buitenlandse studenten, onderzoekers en beleidsmakers te overtuigen van de kwaliteit ervan. De deelname van de kennisinstellingen aan ministeriële zendingen zijn hiervoor een belangrijk instrument. Academische diplomatie staat ook centraal in de werking van de Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Via ons netwerk in het buitenland ondersteunen we ook vraaggestuurd de internationale activiteiten van Vlaamse kennisinstellingen afzonderlijk, aangezien die ook vanuit hun eigen sterktes bijdragen aan de uitstraling van Vlaanderen als kennisregio in het buitenland. Het Departement buitenlandse zaken financiert ook op indirecte wijze beurzen voor een beperkt aantal studiedomeinen waarin Vlaanderen academische expertise heeft. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de andere betrokken overheidsactoren en de Vlaamse kennisinstellingen.

Op 12 juli 2011 sloten de Vlaamse universiteiten een protocol inzake samenwerking op het vlak van academische diplomatie af met de leden van de Vlaamse Regering, bevoegd voor buitenlands beleid, wetenschapsbeleid en hoger onderwijs. Dit protocol wordt momenteel herzien.

pdf bestand20110712_Protocol academische diplomatie (452 kB)

Op 6 september 2013 keurde de Vlaamse Regering het strategisch actieplan studentenmobiliteit 2013-2020 “Brains on the move” definitief goed. Dit actieplan bevat een breed pallet aan initiatieven die bijdragen aan de verdere uitbouw van een internationaal kwaliteitsvol hoger onderwijs in Vlaanderen. De nadruk ligt daarbij op mobiliteit van studenten. Het actieplan bevat niet alleen maatregelen voor Vlaamse studenten die naar het buitenland gaan, het creëert ook mogelijkheden om buitenlandse studenten aan te trekken.

Brains on the Move - Actiplan Mobiliteit 2013