Definities invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging

Indien men over “invoer”, “uitvoer”, “doorvoer” en “overbrenging” spreekt, is er een licht verschil tussen enerzijds deze noties opgenomen in het Wapenhandeldecreet en anderzijds deze vermeld in de Europese Verordening (EG) 2021/821 over ‘producten voor tweeërlei gebruik’ (zogenaamde dual use goederen). Dit betekent dat de vergunningsverplichtingen voor dual use goederen anders zullen zijn dan voor civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal.

Wapenhandeldecreet

“Invoer”

“Invoer” is elke tijdelijke of definitieve binnenkomst in het douanegebied van de EU van goederen via het Belgische grondgebied, tenzij het over “doorvoer” gaat.

Deze regel geldt ongeacht de douaneregeling waaronder de goederen binnenkomen, met  inbegrip van tijdelijke opslag, plaatsing in een vrije zone of een vrij entrepot, plaatsing onder een schorsingsprocedure en het in het vrije verkeer brengen in de zin van  het gemoderniseerd douanewetboek.

“Uitvoer”

“Uitvoer” is elk vertrek van goederen uit het douanegebied van de EU via het Belgische grondgebied, tenzij het over “doorvoer” gaat.

Deze regel geldt ongeacht de douaneregeling waaronder de goederen vertrekken, met inbegrip van het vertrek van goederen waarvoor een douaneaangifte vereist is en het vertrek van goederen na de opslag ervan in een vrije zone van controletype I of een vrij entrepot in de zin van het gemoderniseerd douanewetboek.

“Doorvoer”

“Doorvoer” is het vervoer van goederen die uitsluitend het Belgische grondgebied worden binnengebracht om via dat gebied te worden vervoerd naar een ander land, en waarbij de goederen op een van de volgende manieren worden getransporteerd:

  • ze worden overgeladen van het ene transportmiddel op een ander transportmiddel;

    OF

  • ze worden van een transportmiddel gelost en worden nadien opnieuw op hetzelfde transportmiddel geladen.

Er is geen sprake van “doorvoer” als het gaat over een overbrenging tussen twee lidstaten van de EU waarbij het Belgische grondgebied doorkruist wordt. Er is daarentegen wel sprake van “doorvoer” als de goederen die het Belgische grondgebied doorkruisen weliswaar bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit een lidstaat van de EU, maar respectievelijk het land van afzending of het land van bestemming een land buiten de EU is. Kort gezegd is er altijd sprake van doorvoer als in de transactie een land buiten de EU betrokken is.

“Overbrenging”

“Overbrenging” is het overbrengen van goederen vanuit één lidstaat van de EU naar een andere lidstaat van de EU.

Europese Verordening (EG) 2021/821 over ‘producten voor tweeërlei gebruik’

“Uitvoer”

“Uitvoer” is

  1. een uitvoerregeling in de zin van artikel 161 van van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (het communautaire douanewetboek);
  2. wederuitvoer in de zin van artikel 182 van het communautaire douanewetboek; maar met uitsluiting van producten in doorvoer, en
  3. de overdracht van programmatuur of technologie door middel van elektronische media, met inbegrip van faxapparaten, telefoon, elektronische post of elk ander elektronisch middel, naar een bestemming buiten de Europese Gemeenschap; dit omvat het in elektronische vorm beschikbaar stellen van deze programmatuur en technologie aan natuurlijke personen of rechtspersonen of partnerschappen buiten de Gemeenschap. Onder uitvoer wordt ook verstaan, mondelinge overdracht van technologie wanneer de technologie via de telefoon wordt beschreven;

“Doorvoer”

“Doorvoer” is het vervoer van niet-communautaire producten voor tweeërlei gebruik die in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht en door dat gebied worden vervoerd met een bestemming buiten de Gemeenschap;

“Overbrenging”

Voor de intracommunautaire overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik van de lijst in bijlage IV is een vergunning vereist.