Dual use binnen de EU

De procedures en verplichtingen van economische operatoren voor handel van dual use producten binnen het Douanegebied van de Unie worden beschreven in artikel 22 van Verordening 428/2009.

De belangrijkste verplichting voor elke exporteur, producent of handelaar van dual use producten is de verplichting om duidelijk de vergunningsplichtige aard van de producten te vermelden op alle relevante handelsdocumenten (contract, factuur, transportdocumenten,…) bij overbrenging van de producten naar een andere EU lidstaat.

Alle relevante documenten in verband met deze overbrengingen moeten minstens 3 jaar lang worden bewaard en moeten kunnen worden voorgelegd aan de dienst Controle Strategische Goederen bij eenvoudig verzoek.

Overtredingen van deze verplichting kunnen worden bestraft als een douane-inbreuk. Zij kunnen eveneens leiden tot de identificatie van uw onderneming als een problematische of niet-betrouwbare economische actor en kunnen aanleiding geven tot de uitsluiting van de mogelijkheid tot het aanvragen van globale uitvoervergunningen.

De dienst Controle Strategische Goederen raadt daarom aan in alle relevante handelsdocumenten die betrekking hebben op dual use producten het relevante controlenummer en een referentie naar "Verordening (EG) nr. 428/2009" op te nemen.

Voor het overige zijn de verplichtingen binnen de Europese Unie beperkt. Er zijn geen bijzondere invoerverplichtingen en in de meeste gevallen is er evenmin een vergunningsplicht bij de overbrenging. Enkel een gelimiteerd aantal gevoelige dual producten opgenomen in Bijlage IV van Verordening 428/2009 vereist een overbrengingsvergunning omwille van internationale verplichtingen van de Europese lidstaten. De procedure voor het bekomen van een overbrengingsvergunning is identiek aan deze voor het bekomen van een uitvoervergunning.