Omzetting van richtlijnen en inbreukprocedures

Vlaanderen moet de Europese richtlijnen die op zijn bevoegdheden betrekking hebben omzetten in de Vlaamse rechtsorde (via een omzettingsdecreet,  -besluit of ministerieel besluit). 

Er is een schending van het Europees recht als richtlijnen niet, laattijdig of foutief zijn omgezet of wanneer andere bronnen van Europees recht (zoals verdragen, verordeningen en besluiten) niet correct worden toegepast. De Europese Commissie kan een inbreukprocedure instellen tegen een lidstaat die het Europees recht schendt .

Schendingen van het Europees recht door Vlaanderen kunnen leiden tot een veroordeling van België door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg met eventuele dwangsommen of boetes tot gevolg.

Het Departement Buitenlandse Zaken coördineert de omzetting van Europese richtlijnen op Vlaams niveau, evenals de maatregelen die genomen worden in het kader van de inbreukdossiers. Die taak ligt vast in omzendbrief 2016/41/VR betreffende de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures.

pdf bestandOmzendbrief VR omzetting EU regelgeving (1.39 MB)

Rapportering omzetting en inbreuken

Maandelijks volgt een rapportering met de stand van zaken van omzettings- en inbreukdossiers. Deze rapportering maakt deel uit van de Maandelijkse overzichten van de ontwikkelingen op EU-niveau. 

Rapport over de omzetting van en inbreuken tegen het EU-recht door Vlaanderen in de periode 2009 - 2014 pdf bestand20151105_Omzetting inbreuken EU-recht Vlaanderen (913 kB)