Geen verplichtingen binnen de Benelux

Binnen de Benelux-unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) geldt het vrij verkeer van goederen onverkort voor defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en dual use producten.

Dit betekent dat u voor de overbrenging van deze goederen vanuit en naar Nederland en Luxemburg in geen enkel geval een vergunning moet aanvragen.

Bovendien worden ook de doorvoer en de overbrenging van goederen die bestemd zijn voor of die afkomstig zijn uit Nederland of Luxemburg, toegestaan, wanneer door de bevoegde Nederlandse of Luxemburgse autoriteiten een vergunning werd toegekend voor de in-, uitvoer of overbrenging van die goederen.