Innovatie als sleutel tot succes

Een breed ingevuld concept van innovatie vormt een belangrijke voorwaarde voor transitie naar duurzame ontwikkeling. Naast de meer voor de hand liggende technologische innovatie, is er ook nood aan maatschappelijke innovatie. De mens neemt daarbij een ander waardenpatroon aan dat veeleer gericht is op delen, besparen en recyclage dan op individueel bezit, verspilling en eenmalig gebruik. 

Het begrip technologische innovatie mag niet beperkt worden tot de grote innovaties, die succesvol ontwikkeld en in snel tempo kunnen worden opgeschaald door multinationals. De veel kleinschaliger, gedecentraliseerde bottom-up benaderingen, vormen een noodzakelijke aanvulling . Deze aanpak levert oplossingen op die lokale gemeenschappen en ondernemers, al dan niet in co-creatie, zelf hebben uitgewerkt om er concrete noden uit hun specifieke culturele en ecologische context mee te lenigen.

Welke maatschappelijke innovatie is er nodig om groter draagvlak en meer impact te realiseren voor ontwikkelingsinspanningen? Welk soort technologische innovatie is er nodig binnen de ontwikkelingslanden? Hoe kan (al bestaande) technologie uit de privésector succesvol gelanceerd worden in weinig koopkrachtige landen?

Farm Radio Trust Malawi

Organisatie aan het woordRadio Farm Trust

Farm Radio Trust is een organisatie die multimedia actief inzet voor het bereiken van achtergebleven groepen landbouwers in Malawi en als interactief samenwerkingsmodel tussen onderwijs en landbouw. 

Het gebruik van radio in landbouwvoorlichting wordt al geruime tijd internationaal erkend als belangrijk instrument. Boeren krijgen via Radio Farm Trust accuraat, tijdig en op onderzoek gebaseerde informatie en bouwen kennis op, wat uiteindelijk leidt tot de toepassing van goede landbouwpraktijken.

Radio Farm Trust
G-STIC conferences - VITO

Organisatie aan het woord: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en haar partners werken, in het kader van de internationale G-STIC conferences(Global science, Technology & Innovation Conferences), samen aan technologische oplossingen die een grote impact kunnen hebben op het behalen van de SDG's en klimaatveranderingsdoelen. G-STIC biedt een forum aan voor onderzoekers, innovatoren, beleidsmakers en bedrijven waar technologieën voor de transitie naar een duurzame samenleving onder de loep genomen worden.

Humanitaire vouchertechnologie

Organisatie aan het woord: Rode Kruis Vlaanderen

Vouchertechnologie in humanitaire hulp: niet enkel een instrument voor een grotere autonomie van de getroffenen of betere ontwikkelingskansen voor de opvangregio, maar ook een veel breder potentieel voor inzetbaarheid in andere sectoren. Wat zijn de voordelen van deze nieuwe techniek ten opzichte van de traditionele aanpak van materiële bedeling? Verzelfstandiging van de vluchteling? Lokale productie en ontbinden van de hulp, vermijden van hogere transactiekosten? Hoe kan vouchertechnologie als model uitgebreid worden naar andere sectoren, zoals sociale zekerheid en het schoolsysteem?

Uitwisselingssessies