Niet-geregelde activiteiten

De bevoegdheid van de gewesten over civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal en dual use producten is beperkt omschreven. De gewesten zijn immers enkel bevoegd over de invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van de betreffende groepen van goederen.

De dienst Controle Strategische Goederen levert daarom ook geen vergunningen af voor activiteiten die weliswaar met invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging kunnen samenhangen, maar die niet onder de noemer van invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging zelf vallen. De regeling van dergelijke activiteiten behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid.

 

Tussenhandeldiensten

Het belangrijkste voorbeeld van dergelijke activiteiten zijn tussenhandeldiensten.

Met tussenhandeldiensten oftewel “brokering” wordt bedoeld het optreden als tussenpersoon bij het verhandelen, uitvoeren naar of leveren in het buitenland van goederen. Meestal gaat het daarbij over het onderhandelen of regelen van transacties van goederen die zich buiten België bevinden.

In het licht van de federale bevoegdheid over tussenhandeldiensten voorziet de federale wet van 5 augustus 1991 dat om dergelijke diensten te verrichten met betrekking tot wapens en militair materiaal elke persoon die in België verblijft of handel drijft moet beschikken over een voorafgaande vergunning die wordt uitgereikt zijn van een de Minister van Justitie.

Ook de regeling van tussenhandeldiensten met betrekking tot dual-use producten behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid. Tot op het heden is daarover echter nog geen regeling aangenomen.

 

Andere activiteiten

Andere activiteiten die met invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging kunnen samenhangen, maar toch van een andere orde zijn, zijn onder meer productie onder licentie, de overdracht van intellectuele eigendom, vervoer en financiële diensten. Ook daarvoor is dus nog steeds de federale overheid bevoegd.

Voor productie onder licentie en de overdracht van intellectuele eigendom geldt dit wel slechts in zoverre dat dergelijke activiteiten niet vallen binnen de definitie van “technologie”, “technische bijstand” of “ontwikkeling” zoals opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van  militaire goederen. Als dat wel het geval zou zijn, vallen deze activiteiten als “defensiegerelateerde producten” wel binnen de Vlaamse bevoegdheid voor in-, uit- en doorvoer van wapens en militair materiaal.