Niet vergunningsplichtige goederen

Beoordeling van (vermeende) 'dual use' goederen

Vrijgave door douane geblokkeerde goederen

 

Beoordeling van (vermeende) 'dual use' goederen

De dienst Controle Strategische Goederen krijgt heel wat vragen over de classificatie van goederen in het kader van de ‘dual use’-regelgeving. Vanaf 1 juni 2016 hanteert de dienst Controle Strategische Goederen de 4-groepenaanpak voor het risicobeheer van (vermeende) ‘dual use’-producten. Met die aanpak verscherpt de dienst het interpretatiekader voor de beoordeling van de proliferatiegevoeligheid en vergunningsplicht van goederen die bestemd zijn voor de doorvoer of uitvoer. De dienst Controle Strategische Goederen wil maximaal inzetten op de versnelde afbouw van ballastcontroles waarbij er overduidelijk geen link is met de ‘dual use’-materie (Groep I) en waarbij de goederen geen technische affiniteit hebben met de proliferatiegevoelige items en/of activiteiten uit de Europese ‘dual use’-controlelijst (Groep II).

Opgelet! Deze aanpak ontslaat het bedrijf (of de vertegenwoordiger ervan) niet om op elk moment de geldende sanctiewetgeving op het land van bestemming of eindgebruik te respecteren. U mag dus bijvoorbeeld nooit iets leveren aan opgelijste (verboden) personen of organisaties!

Groep I

Groep I bevat goederen waarvan de goederencode niet voorkomt in de CorrelatietabelVoor de doorvoer of uitvoer van goederen uit Groep I kan u in principe niet terecht bij de dienst Controle Strategische Goederen. Dit sluit opname in sanctieregelgeving of uitzonderlijke gevoeligheid evenwel niet uit. Bepaalde goederen kunnen in bepaalde gevallen ook als wisselstukken of onderdelen van onder goederencodes vallen die geen correlatie geven. Ook hier wordt de eventueel vergunningsplichtige aard steeds enkel bepaald door de technische parameters van het goed.

Groep II

Groep II bevat goederen waarvan de goederencode (eerste acht cijfers) voorkomt in de Correlatietabel, maar die geen enkele feitelijke link hebben met goederen en activiteiten in de Europese ‘dual use’-controlelijst. De uitvoer van deze goederen is volledig vrij van formaliteiten.

Voor deze goederen kan bij twijfel een technische controle gevraagd worden aan de dienst Controle Strategische Goederen. U kan ons hiervoor rechtstreeks contacteren.

Wanneer u als uitvoeder onder dezelfde goederencode ook Groep III en Groep IV goederen uitvoert, kan u voor die goederen de schriftelijke bevestiging aanvragen die ten aanzien van de Belgische douane verklaart dat betrokken goederen niet vergunningsplichtig en niet proliferatiegevoelig zijn (aanvraagformulier groep II bevestiging). Als de aanvraag positief beoordeeld wordt, ontvangt de aanvrager een schriftelijke bevestiging van de niet-vergunningsplichtige aard van de goederen. Die schriftelijke bevestiging is drie jaar geldig en kan vernieuwd worden. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de tijdige vernieuwing van de schriftelijke bevestiging. De dienst Controle Strategische Goederen kan de schriftelijke bevestiging voortijdig intrekken als de dienst over nieuwe informatie beschikt in verband met de proliferatiegevoeligheid van de goederen in kwestie, op basis van voortschrijdend inzicht.

Het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging heeft tot gevolg dat de goederen uitgevoerd of doorgevoerd kunnen worden zonder vrijgavebrief of vergunning van de dienst Controle Strategische Goederen. Daarover worden afspraken gemaakt met Belgische douane.

Opgelet! U kunt geen schriftelijke bevestiging van de niet-vergunningsplichtige aard van de goederen aanvragen voor goederen waarvan de goederencode (eerste acht cijfers) niet voorkomt in de Correlatietabel. Bovendien heeft de dienst Controle Strategische Goederen het recht om geen schriftelijke bevestiging af te leveren als de dienst nog andere redenen heeft om geen schriftelijke bevestiging af te leveren aan de aanvrager (of zijn vertegenwoordiger). De aanvrager (of zijn vertegenwoordiger) wordt er in dat geval van op de hoogte gebracht dat er geen verdere behandeling zal plaatsvinden.

Groep III

Groep III bevat transacties waarbij de goederen een goederencode hebben die een hit geeft in de Correlatietabel. De aanvragen worden door de technische cel van de dienst Controle Strategische Goederen bekeken en in deze groep gezet als de cel van oordeel is dat er een potentiële link is met goederen en activiteiten in de Europese ‘dual use’-lijst. Groep III-goederen zijn proliferatiegevoelig. Afhankelijk van de aangeleverde informatie over de transactie (af te leggen traject, bestemmeling, eindgebruiker, eindgebruik ...) wordt beoordeeld of de transactie proliferatiegevoelig is of niet. Daarop doorloopt de aanvraag de huidige flow van technische en politieke risicoanalyse op goederen, afzender, bestemmeling, eindgebruiker, en eindgebruik met focus op afwending en oneigenlijk gebruik. Aan de vrijgavebriefprocedure verandert er dus niets. Als de risicoanalyse positief is, wordt een individuele vrijgavebrief afgeleverd. Als de risicoanalyse negatief is, wordt de transactie onder vergunning geplaatst en zal de aanvrager aanvullende garanties over eindgebruik moeten aanleveren.

Voor de doorvoer of uitvoer van goederen uit Groepen III gebruikt u het huidige aanvraagformulier voor vrijgavebrief of vergunning. Voeg bij deze aanvraag ook een pro forma invoice, relevante technische informatie en relevante informatie over je klant (activiteiten, gebruik van de goederen etc). De originele aanvraagdocumenten moeten bezorgd worden aan de dienst Controle Strategische Goederen.

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. Er mag gebruik worden gemaakt van bijlagen en annexen voor de aanvulling of verduidelijking van bepaalde gegevens, maar het niet opgeven van (algemene) gegevens waar mogelijk en het louter verwijzen naar de bijlagen of annexen in het aanvraagdocument kan tot gevolg hebben dat uw aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard. De informatie en beschrijvingen worden bij voorkeur in het Nederlands opgegeven, behoudens enige terminologie die courant in het Engels wordt gebruikt.

Het onderscheid tussen Groep II- en Groep III-goederen is een technische beoordeling met een inschatting van de proliferatiegevoeligheid. Groep III-goederen zijn potentieel proliferatiegevoelig. De technische cel van dienst Controle Strategische Goederen heeft een checklist opgesteld om de indeling in groep II of III uit te voeren. Het is belangrijk dat u minstens informatie aanlevert om de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

  • Zijn de goederen verwant met productgroepen die op de ‘dual use’-controlelijst staan? Bijvoorbeeld: kleppen, infraroodcamera’s, beeldsensoren, navigatieapparatuur, drones, telecommunicatieapparatuur, warmtewisselaars, pathogenen, metaalpoeders … zijn productgroepen waarvan er bepaalde types dual use zijn.
  • Als dat het geval is, dan moet bepaald te worden of en in welke mate de specificaties (materiaal, oppervlakte, bestralingsbestandheid …) van de goederen verwant zijn met de opgelijste ‘dual use’-goederen om de proliferatiegevoeligheid te kunnen bepalen. Dat gebeurt steeds in overleg met de dienst Controle Strategische Goederen.

Groep IV

Groep IV bevat transacties waarvan de goederen een goederencode hebben die vermeld is in de Correlatietabel, en waarvan het bedrijf en de dienst Controle Strategische Goederen bevestigen dat de goederen technisch voldoen aan de parameters in de Europese ‘dual use’-lijst. Groep IV-goederen behoren dus tot de ‘dual use’-goederen en zijn vergunningsplichtig. Daarop volgt de huidige vergunningsprocedure met ongewijzigde risicoanalyse. Voor deze groep verandert er dus niets.

Hieronder vindt u twee visualisaties van de 4-groepenaanpak.

4-groepenaanpakdiagram groepen aanpak

Vrijgave door douane geblokkeerde goederen

Goederen die worden uitgevoerd moeten volgens het communautair douanewetboek aangeboden worden aan de douane. De douane gaat tijdens een verificatie o.a. na of de aangeboden goederen overeenstemmen met een eventuele uitvoervergunning of de verklaring dat er geen uitvoervergunning vereist is. Wanneer de Belgische douane meent dat er geen overeenstemming is of mogelijk een vergunning vereist is voor deze export, worden de goederen voorlopig gestopt. Voor bijstand bij de vrijgave van deze geblokkeerde export kan u de dienst Controle Strategische Goederen (DCSG) contacteren.

Vanaf 1 juni 2016 hanteert de DCSG de 4-groepenaanpak voor het risicobeheer van (vermeende) ‘dual use’-producten. Het centrale referentiepunt van deze aanpak is de Correlatietabel tussen HS-goederencode en dual use controlenummer. Indien de goederencode van de producten in uw export niet voorkomt op de Correlatietabel kan u niet terecht bij de dienst Controle Strategische Goederen.

Voor de producten waarvan de goederencode wel voorkomt op de Correlatietabel, kan u terecht bij de DCSG. Om de vrijgave te bekomen van uw goederen, kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een "Groep-II bevestiging" of een (Groep-III) "individuele vrijgavebrief".

De procedure en relevante documenten voor de aanvraag van een "Groep-II bevestiging" of een (Groep-III) "individuele vrijgavebrief" vindt u bovenaan deze pagina.

Het is eveneens mogelijk om een voorafgaand en informeel advies over een geplande uitvoer te vragen aan de DCSG zonder dat dit onderwerp uitmaakt van een vaststelling. Dit kan enkel tot vóór het tijdstip dat de douane handelingen stelt van controle, of uitdrukking geeft om over te gaan tot controle.

Links: