Deelname minister-president Jambon aan EU-raad Cultuur en bijeenkomst Cohesiebeleid

  • 18 mei 2021

Op 18 mei nam Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon deel aan de formele Europese ministerraad voor Cultuur en Audiovisuele zaken. Het was de eerste fysieke vergadering sinds de start van de pandemie. De cultuurministers wisselden van gedachten over de diversifiëring van financieringsbronnen en -mechanismen voor het beschermen en in stand houden van cultureel erfgoed, als aanvulling op overheidssteun.  

De minister-president drukte bij het aannemen van de Raadsconclusies over het herstel van de culturele sector na de coronacrisis ook zijn waardering uit voor de inspanningen van het Portugees voorzitterschap van de Raad van de EU om de impact van de coronacrisis te blijven opvolgen. “De aandacht moet nu steeds meer naar een veilige en maximale heropening van de culturele sector en het hernemen van de internationale mobiliteit gaan. België is vragende partij hierover goede voorbeelden uit te blijven wisselen en samen te werken waar dat nuttig kan zijn”, aldus de minister-president.  

Tijdens de informele vergadering van de ministers bevoegd voor Cohesiebeleid, die virtueel doorging, pleitte minister-president Jambon ervoor om regio’s maximaal te betrekken bij de besprekingen over het herstel van de EU. “Regio’s zullen immers een sleutelrol spelen in het herstel en de transformatie van de EU na de pandemie”, aldus de minister-president.

Minister-president Jambon benadrukte ook dat België belang hecht aan de synergie en complementariteit tussen het cohesiebeleid en het herstelplan. Hij riep de Commissie op om in te blijven zetten op vereenvoudiging, zodat de EU zich kan tonen als een betrouwbare en wendbare partner voor nationale, regionale en lokale overheden.

Foto © EU