Vierde Landenstrategienota Vlaanderen-Mozambique goedgekeurd

  • 28 mei 2021

Op 28 mei keurde de Vlaamse Regering de vierde landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking met Mozambique goed. Daarmee geeft Vlaanderen opnieuw diepte en perspectief aan deze samenwerking voor de komende vijf jaar (2021-2025). Vlaanderen werkte de strategienota uit in overleg met de Mozambikaanse overheid en regering. Ze is ook gebaseerd op een bevraging van het brede Vlaamse middenveld en op de evaluatie van de uitvoering van de vorige Landenstrategienota (2016-2020).

Vlaanderen en Mozambique zullen zich op de gezondheidssector blijven concentreren. Daarbij wordt verder ingezet op de uitbouw van een sterker en meer performant gezondheidssysteem, zowel op centraal als provinciaal niveau. Met Vlaamse steun zal dit systeem ook aangepast worden om de huidige pandemie en eventuele toekomstige gezondheidsrampen zoveel mogelijk te voorkomen en, indien nodig, beter te beheersen.

Vlaanderen blijft ook inzetten op het verbeteren van toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. De eerdere focus op voornamelijk vrouwelijke adolescenten wordt uitgebreid naar bijkomende kwetsbare groepen, waaronder mensen met een fysieke en/of mentale handicap, mensen met hiv en aids, leden van seksuele en/of genderminderheden en intern ontheemden. Om deze groepen te kunnen bereiken zal de dienstverlening deels aangepast moeten worden, maar ook het gezondheidspersoneel bijkomend opgeleid. Tegelijkertijd moet de algemene kwaliteit van de zorg worden versterkt.

Tot slot blijft Vlaanderen ook oog hebben voor het nationaal promoten van een op wetenschappelijk bewijs gebaseerd gezondheidsbeleid. De Mozambikaanse overheid zou de schaarse financiële en menselijke middelen met de grootst mogelijke effectiviteit en gezondheidswinst moeten kunnen inzetten. Tegelijk is het ook belangrijk dat ze mythes over het vermeende succes van sommige schadelijke traditionele praktijken of gericht tegen belangrijke toepassingen van de moderne geneeskunde, zoals vaccinatie, met kracht kan tegenspreken en een halt toeroepen.

Foto © UNHCR/Martim Gray Pereira