Nieuwsberichten DCSG

Nieuwe update van de lijst van dual use producten

Sinds 30 december 2019 is de laatste update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik (dual-use) van kracht. Deze aanpassing is gebeurd via Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2199 van de Commissie van 17 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik. De geconsolideerde versie van Verordening (EG) nr. 428/2009 is nu ook beschikbaar met deze nieuwe wijzigingen.  

Nieuw sjabloon dual use EUC (Eindgebruikerscertificaat) beschikbaar

De dienst Controle Strategische Goederen heeft op basis van veel voorkomende vragen en problemen bij vergunningsaanvragen een nieuw en uitgebreid model voor dual use eindgebruikerscertificaten ter beschikking gesteld. Het model is beschikbaar in het Nederlands en het Engels; telkens in Word- en PDF-versie; en in gewone versie en versie met handleiding en uitleg aangegeven in opmerkingen. U vindt de nieuwe modellen hier.

Publicatie jaarlijks dual use rapport van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de implementatie van Verordening (EG) nr.  428/2009. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld op basis van data van de bevoegde uitvoerautoriteiten binnen de lidstaten. Het jaarlijks rapport moet de transparantie van de dual use exportcontrole vergroten dan aanzien van de belangrijkste stakeholders, waaronder de uitvoerende bedrijven. Het rapport betreft de implementatie van de Verordening in 2015 en de exportdata van de lidstaten van 2014.

VS stapt uit het nucleair akkoord met Iran - impact voor Vlaamse bedrijven?

Op 8 mei kondigde president Trump aan dat de VS zich terug trekt uit het nucleair akkoord dat werd gesloten tussen Iran en de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China en Duitsland. Deze actie van de VS heeft momenteel nog geen gevolgen voor Vlaamse bedrijven. Het akkoord blijft gelden tussen de Europese landen, China, Rusland en Iran. Voor meer informatie over het huidig akkoord en de (vergunnings)modaliteiten hieromtrent vindt u op onze website onder de Iransancties. Lees ook FIT - VS trekt zich terug uit ‘nucleair akkoord’ met Iran - wat nu?  

Nieuwsflash gebruiksvriendelijke EU Sanctions Map

Met als doel dat iedereen zich op een gebruiksvriendelijke manier kan informeren over de beperkende maatregelen van de EU en de VN, heeft het Estse voorzitterschap van de EU de “EU Sanctions Map” ontwikkeld (https://www.sanctionsmap.eu/). Aan de hand van een wereldkaart kan u ontdekken tegen welke landen, personen en entiteiten de Raad van de EU en de VN-Veiligheidsraad beperkende maatregelen hebben aangenomen.

Nieuwsflash met betrekking tot de wijziging van de internationale sancties tegen de Islamitische Republiek Iran

Op 14 januari 2016 verklaarde de Europese Raad in Verordening 2016/31 dat de wijziging van de internationale sancties ten aanzien van Iran in werking treedt. Dit betekent concreet dat er een significante versoepeling komt voor de export naar Iran, invoer vanuit Iran en doorvoer via Iran van een groot aantal producten, dat een heel aantal personen en entiteiten waarmee geen handel kon gedreven worden van de ‘verboden lijst’ worden geschrapt, dat de meeste Iraanse banken weer zullen kunnen aansluiten op het internationaal betalingsverkeer,.... Meer informatie vindt u onder Sancties Iran

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 2020

Op 13 maart 2020 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie. U vindt de Nederlandse en Engelse versie van de nieuwe ML-lijst in de documenten op de pagina “Wetgeving”.

Aanpassing interpretatierichtlijn over de toepassing van de catch-all van het Wapenhandeldecreet

In het kader van de optimalisatie van het Wapenhandeldecreet werd nagegaan in hoeverre nuancering noodzakelijk was van de toepassingsmodaliteiten van de administratieve interpretatierichtlijn over de toepassing van de catch-all bepaling van het Wapenhandeldecreet. Deze evaluatie heeft geleid tot een aantal verduidelijkingen in de secties “toelichting bij gebruikte begrippen” en “bijkomende overwegingen” van de richtlijn.

Studie over de interpretatie van de term ‘speciaal ontworpen voor militair gebruik’

De Europese Commissie lanceerde een studie (vragenlijst) over de interpretatie van de term ‘speciaal ontworpen voor militair gebruik’ die veelvuldig voorkomt in de EU Gemeenschappelijke Lijst van Militaire Goederen (zie http://www.fdfa.be/nl/wetgeving-mil). Deze term laat veel ruimte voor interpretatie en de Europese Commissie beoogt daarom richtlijnen op te stellen zodat de interpretaties van deze term in de EU-lidstaten beter op elkaar afgestemd worden en uiteindelijk minder van elkaar verschillen (“level playing field”).

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 2018

Op 15 maart 2018 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie. U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van de nieuwe ML-lijst in de documenten op de pagina “Wetgeving”.

Nieuw aanvraagformulier internationaal invoercertificaat (IIC) beschikbaar

Het formulier voor de aanvraag van een internationaal invoercertificaat (IIC) is in lijn gebracht met de formulieren voor de aanvraag van vergunningen. U vindt het nieuwe formulier op de pagina “Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag”. U gebruikt dit formulier als u defensiegerelateerde producten of civiele vuurwapens (inclusief onderdelen en munitie) wil invoeren in of overbrengen naar het Vlaamse Gewest, en de afzender in het land van afzending een internationaal invoercertificaat moet voorleggen om een uitvoer- of overbrengingsvergunning te bekomen.