Overbrenging militaire goederen naar EULS

Getrapt regime van vergunningen

Voor de overbrenging van defensiegerelateerde producten is er een getrapt regime van drie types vergunningen, namelijk algemene, globale en individuele vergunningen.

Dit betekent in de eerste orde dat algemene vergunningen de standaardvergunningen zijn en u enkel een globale vergunning  moet aanvragen in gevallen die niet door een algemene vergunning gedekt zijn of als u niet aan de gebruiksvoorwaarden van de algemene vergunningen voldoet. In tweede orde betekent dit dat individuele vergunningen de uitzondering zijn en dat u deze enkel in specifieke gevallen moet aanvragen of als u noch aan de gebruiksvoorwaarden van de algemene vergunningen noch aan die van de globale vergunning voldoet.

Naast dit getrapt regime is ook voorzien dat een vrijstelling van vergunning kan aangevraagd worden.

Algemene vergunningen

Er zijn vijf algemene vergunningen voor vijf verschillende types van overbrengingen, namelijk:

  • Overbrenging naar strijdkrachten van EU-lidstaten;
  • Overbrenging naar gecertificeerde personen;
  • Overbrenging met het oog op demonstratie, evaluatie of expositie;
  • Overbrenging naar de oorspronkelijke leverancier met het oog op onderhoud of herstelling, of wederoverbrenging na onderhoud herstelling in het Vlaamse Gewest;
  • Overbrenging in het kader van een intergouvernementeel samenwerkingsprogramma.

Als u meent zich in één van deze gevallen te bevinden, kies dan de optie "Algemene vergunningen" om de gebruiksvoorwaarden en de te volgen procedure na te gaan.

Globale en individuele vergunningen

Kies de optie "Globale en individuele vergunningen" als u zich in niet in een geval gedekt door een algemene vergunning bevindt of als u niet aan de gebruiksvoorwaarden van de algemene vergunningen voldoet.

Vrijstelling van vergunning

In drie gevallen kan u een vrijstelling van vergunning aanvragen:

  • u bent (een vertegenwoordiger van) een overheidsorgaan of een onderdeel van de strijdkrachten van een andere lidstaat van de EU of de NAVO;
  • u bent (een vertegenwoordiger van) de EU, de NAVO, het IAEA, de VN of een andere intergouvernementele organisatie waarvan het Vlaamse Gewest of België lid is;
  • de overbrenging is gekoppeld aan humanitaire hulp bij een ramp of maakt deel uit van een schenking in een noodgeval.

Als u meent zich in één van deze gevallen te bevinden, kies dan de optie "Vrijstelling van vergunning" om de te volgen procedure na te gaan.

Bijzondere regeling bij overbrenging van “niet-essentiële onderdelen”

Wat bedoeld wordt met “niet-essentiële onderdelen” wordt gedefinieerd in het Wapenhandelbesluit. Het  gaat over onderdelen, vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, waarvan de aard en betekenis in relatie tot de defensiegerelateerde producten waarin ze geïntegreerd zullen worden, beperkt zijn.

De bijzondere regeling ervan gaat niet over de vergunningsplicht. De overbrenging van niet-essentiële onderdelen heeft immers evengoed een vergunning nodig als afgewerkte defensiegerelateerde producten en als essentiële onderdelen. De bijzondere regeling heeft wel te maken met de mogelijkheid van de minister om bij het toekennen van een vergunning voorwaarden en beperkingen op te leggen die te maken hebben met het eindgebruik van de goederen of met de verdere uitvoer van de goederen naar een land buiten de Europese Unie.

Kies de optie “Bijzondere regeling bij overbrenging van ‘niet-essentiële onderdelen’”  als u hierover meer wilt weten.