Overbrenging militaire goederen vanuit EULS

Voor de overbrenging naar het Vlaamse Gewest van defensiegerelateerde producten die als “gevoelige goederen” beschouwd worden en defensiegerelateerde producten die bijkomend opgelijst staan in de lijst in bijlage 2 bij het Wapenhandelbesluit is principieel niet langer een vergunning, maar een loutere kennisgeving vereist.

Deze kennisgeving gebeurt op basis van het formulier op deze pagina en moet de dienst Controle Strategische Goederen uiterlijk twintig werkdagen voor de voorgenomen overbrenging bereiken. De kennisgeving kan gebeuren met een gewone of een aangetekende brief, maar ook per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert.

Ongeacht de vorm van de kennisgeving bezorgt de de dienst Controle Strategische Goederen u na de ontvangst van een volledige kennisgeving een ontvangstmelding.

Binnen tien werkdagen na de datum van die ontvangstmelding brengt de dienst Controle Strategische Goederen u er vervolgens met een gewone of aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, van op de hoogte of u voor de voorgenomen overbrenging al dan niet een vergunning moet aanvragen.

Als dat niet het geval is, mag u de betreffende producten zonder meer overbrengen. Als dat wel het geval is geldt uw kennisgeving als een vergunningsaanvraag en kan u de betreffende producten enkel overbrengen als er u een vergunning wordt toegekend.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de invoer en kennisgeving van de overbrenging van defensiegerelateerde producten naar het Vlaamse Gewest;
  • Bijlage bij aanvraag – Bijkomende afzender  of eindgebruiker;
  • Bijlage bij aanvraag – Militaire vuurwapens.

De voormelde bijlagen moet u enkel indien nodig gebruiken.

De eerste bijlage – bijkomende afzender of eindgebruiker – moet u gebruiken als u de goederen na de overbrenging aan meer dan één andere gebruiker (de eindgebruiker) bezorgt.

De tweede bijlage – militaire vuurwapens – moet u enkel gebruiken als  u een kennisgeving doet van de overbrenging van vuurwapens, andere dan civiele vuurwapens. 

Eenvoudige afname door gecertificeerde personen

Opgemerkt moet ook worden dat het nieuwe Europese regime van overbrengingen op basis van algemene vergunningen ook een invloed heeft op de overbrenging van defensiegerelateerde producten naar het Vlaamse Gewest.

Vlaamse afnemers die beschikken over het zogenaamde “certificaat van gecertificeerde persoon” kunnen in het kader van de algemene vergunningen voor gecertificeerde personen van de andere lidstaten van de EU immers op een eenvoudige manier defensiegerelateerde producten overbrengen naar het Vlaamse Gewest. Aan de ontvangstzijde is er enkel de beperkte kennisgevingsverplichting (zie hierboven), terwijl de afzender in de andere EU-lidstaat door gebruik te maken van de algemene vergunning voor gecertificeerde personen voor de overbrenging naar de Vlaamse gecertificeerde persoon geen verdere vergunning meer moet aanvragen. Hoe u een dergelijk certificaat kan verkrijgen vindt u in de sectie “Certificaat van gecertificeerde persoon” .