Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Georgië betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Korte inhoud: De EU streeft naar de totstandbrenging van een uitgebreide Europese Gemeenschappe­lijke Luchtvaartruimte waarin haar buurlanden worden opgenomen. De Gemeenschap­pelijke Luchtvaartruimte strookt met de ruimere doelstellingen van het beleid en is, samen met de uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten met belangrijke mondiale partners en horizontale overeenkomsten, een cruciaal onderdeel van dat beleid.

Ondertekening: 02/12/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 12/06/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/12/2017

Internationale ratificatie: 16/08/2016

pdf bestand938_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (2.84 MB)

pdf bestand938_Ondertekende akte in het Engels.pdf (2.8 MB)

pdf bestand938_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (316 kB)

pdf bestand938_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (495 kB)

pdf bestand938_Advies van de Raad van State.pdf (92 kB)

pdf bestand938_Decreet.pdf (31 kB)