Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 29/06/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 28/03/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 08/08/2014

Voorlopige toepassing: 01/08/2013

Ondertekende tekst in het Nederlands: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:22012A1215(01)&qid=1489483401630&from=NL

pdf bestand1012_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (381 kB)

pdf bestand1012_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (419 kB)

pdf bestand1012_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (37 kB)

pdf bestand1012_Advies van de Raad van State.pdf (309 kB)

pdf bestand1012_Decreet.pdf (36 kB)