Procedures

Sinds het Verdrag van Lissabon is handel een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Dit betekent dat de Europese Commissie vrijhandelsakkoorden onderhandelt voor alle 28 Europese Lidstaten. De Europese Commissie kan onderhandelingen voorstellen, maar kan deze pas echt opstarten eens het een mandaat heeft gekregen van de Raad van de Europese Unie. Ook het Europees Parlement speelt een steeds actievere rol inzake vrijhandel. Het neemt resoluties aan en heeft ook haar goedkeuring te geven eens het akkoord ter ratificatie wordt voorgelegd.

Binnen de Raad van de Europese Unie wordt een gecoördineerd Belgisch standpunt verkondigd. Dit standpunt komt tot stand via de consultatie van de Gewesten en Gemeenschappen via de DGE-vergaderingen van de FOD Buitenlandse Zaken. De Bijzondere Wet op de Hervorming van de Instellingen van 8 augustus 1980 stelt dat de multilaterale handel tot de bevoegdheid hoort van de federale overheid. Dit betekent dat alle andere handelsbevoegdheid (de pluri- en bilaterale) tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort. In de praktijk kan België dus geen standpunt innemen dat niet gedragen wordt door de Gewesten. Het is in dit kader dat Vlaanderen haar mengt in de debatten over vrijhandel en ook effectief weegt op deze onderhandelingen en op de uitkomst ervan. Zowel binnen het Belgische kader alsook in de directe contacten met de Europese en internationale partners draagt Vlaanderen haar offensieve belangen uit en beschermt het haar defensieve belangen.

Cel internationaal ondernemen neemt het Secretariaat waar van de Werkgroep EU Handel dat voorgezeten wordt door het kabinet van de minister-president. Binnen deze Vlaamse Werkgroep, die alle kabinetten, departementen en gemeenschappen van de Vlaamse overheid verenigt, worden de onderhandelingen opgevolgd en politieke standpunten ingenomen. Het Departement internationaal Vlaanderen neemt dan volgens de verkregen mandaten deel aan de Belgische coördinaties en weegt door in het Belgisch standpunt ter zake. Ook via de directe en indirecte contacten en via de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie worden deze standpunten verder kenbaar gemaakt en afgedwongen.

Vele onderhandelingen lopen en verschillende nieuwe onderhandelingen staan op de agenda.