Rapportering civiele vuurwapens binnen de EU

Rapportering aan de hand van elektronische formulieren

Verplichting

De rapportering over het gebruik van vergunningen voor overbrengingen binnen de Europese Unie gebeurt op basis van een elektronisch formulier dat u via elektronische weg aan de dienst Controle Strategische Goederen moet bezorgen. Over de achtergrond daarvan vindt u een uitgebreide toelichting in het Verslag aan de Vlaamse Regering, gehecht aan het ontwerp van Wapenhandelbesluit (zie “Wetgeving" ).

 

Inhoud van het formulier

De gegevens die u in het elektronische formulier moet opnemen, moet u grotendeels baseren op de documenten in het “gedetailleerd en volledig overzicht” dat u moet bijhouden van de zendingen die u op basis de betreffende vergunningen verricht. Meer daarover vindt u in de algemene sectie “Rapportering over het gebruik van vergunningen".

 

Standaardformulieren van de dienst Controle Strategische Goederen

Het Wapenhandelbesluit voorziet dat de dienst Controle Strategische Goederen op zijn website de elektronische formulieren ter beschikking stelt op basis waarvan de rapportering moet gebeuren. 

De zogenaamde “gebruikersfiche” voor de rapportering over het gebruik van vergunningen voor de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, inclusief bijlagen, vindt u op deze pagina.

 

Tijdstip van de rapportering

De rapportering over het gebruik van individuele vergunningen vindt plaats na het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning of nadat het geheel van de toegestane hoeveelheid van goederen is overgebracht.

U moet uw elektronische formulier uiterlijk twee maanden na die datum via elektronische weg aan de dienst Controle Strategische Goederen overmaken.

Samen met dat formulier moet u ook een digitaal afschrift bezorgen van het "gedetailleerd en volledig overzicht” van de verrichtte zendingen, d.w.z. per verrichte zending minstens één document – douanedocument of handelsbescheiden –waarin de gegevens zijn opgenomen die vermeld staan in artikel 49 van het Wapenhandeldecreet.

De originele vergunning moet u met de gewone of aangetekende post – of per koerier – naar de de dienst Controle Strategische Goederen terugsturen.