Rapportering civiele vuurwapens buiten de EU

Basisrapportering aan de hand van de afschrijving van de betreffende vergunning door de bevoegde douanedienst

Het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 voorziet dat de rapportering over het gebruik van een vergunning voor in-, uit- en doorvoer in principe gebeurt op basis van de afschrijving van de betreffende vergunning door de bevoegde douanedienst.

U rapporteert dan door uw vergunning correct te laten afschrijven door de bevoegde douanedienst en de originele vergunning uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur of nadat het geheel van de toegestane hoeveelheid van goederen is in-, uit-, of doorgevoerd met de gewone of aangetekende post terug te sturen naar de dienst Controle Strategische Goederen.

Samen met de vergunning moet dan u ook telkens een afschrift overmaken van uw gedetailleerd en volledig overzicht van de zendingen die u tijdens deze periode op basis van de betreffende vergunning hebt verricht.

 

Bijkomende rapportering aan de hand van een elektronisch formulier

Achtergrond van bijkomende elektronische rapportering

Het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 voorziet dat u in twee specifieke gevallen verplicht bent om – zoals bij overbrengingen binnen de EU – ook over het gebruik van een individuele vergunning voor in-, uit- en doorvoer te rapporteren op basis van een elektronisch formulier dat u via elektronische weg aan de dienst Controle Strategische Goederen moet bezorgen.

Deze voorziene gevallen zijn de volgende:

  • de afschrijving van de betreffende vergunning door de bevoegde douanedienst bevat niet alle van de volgende gegevens: (1) uw gegevens; (2) indien van toepassing, de gegevens van uw vertegenwoordiger; (3) het nummer van de betreffende vergunning; (4) de data van de verrichte zendingen; (5) de waarde in euro en de hoeveelheid van de vergunde goederen;
  • de dienst Controle Strategische Goederen is van oordeel dat de elektronische rapportering noodzakelijk is om voldoende toezicht te houden op het gebruik van de vergunning.

Naast deze specifieke gevallen voorziet het Wapenhandelbesluit tevens dat de bevoegde minister in de toekomst ook kan bepalen dat in het kader van een volledige digitalisering van de rapporteringsprocedure ook de rapportering over het gebruik van individuele en gecombineerde vergunningen voor in-, uit- en doorvoer telkens op basis van een elektronisch formulier moet gebeuren.

Omdat de afschrijving van vergunningen door de bevoegde douanedienst niet altijd consequent gebeurt en niet altijd alle voormelde gegevens bevat heeft de dienst Controle Strategische Goederen geoordeeld dat het noodzakelijk is om voor alle toegekende in-, uit- en doorvoervergunningen naast de rapportering op basis van de afschrijving van de vergunning een bijkomende elektronische rapportering te vereisen.

 

Inhoud van het formulier

De gegevens die u in het elektronisch formulier moet opnemen, moet u grotendeels baseren op de documenten in het “gedetailleerd en volledig overzicht” dat u moet bijhouden van de zendingen die u op basis van de betreffende vergunningen verricht. Meer daarover vindt u in de algemene sectie “Rapportering over het gebruik van vergunningen".

 

Standaardformulieren van de dienst Controle Strategische Goederen

Het Wapenhandelbesluit voorziet dat de dienst Controle Strategische Goederen op zijn website de elektronische formulieren ter beschikking stelt op basis waarvan de rapportering moet gebeuren.

De zogenaamde “gebruikersfiche” voor de rapportering over het gebruik van vergunningen voor de overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, inclusief bijlagen, vindt u op deze pagina.

 

 Tijdstip van de rapportering

De rapportering over het gebruik van individuele vergunningen vindt plaats na het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning of nadat het geheel van de toegestane hoeveelheid van goederen is overgebracht.

U moet uw gebruikersfiche uiterlijk twee maanden na die datum via elektronische weg aan de dienst Controle Strategische Goederen overmaken.

Samen met de gebruikersfiche moet u ook een digitaal afschrift bezorgen van het "gedetailleerd en volledig overzicht” van de verrichtte zendingen, d.w.z. per verrichte zending minstens één document – douanedocument of handelsbescheiden –waarin de gegevens zijn opgenomen die vermeld staan in artikel 49 van het Wapenhandeldecreet.

De originele vergunning moet u met de gewone of aangetekende post – of per koerier – naar de de dienst Controle Strategische Goederen terugsturen.