Rapportering dual use

Aan het gebruik van een vergunning voor uitvoer, doorvoer en overbrenging van dual-use goederen hangt een rapporteringsplicht. Deze rapporteringsplicht staat beschreven in verordening 428/2009 en staat verder beschreven in artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand. De modaliteiten voor de rapportering zijn verschillend per type vergunning (individuele, globale, uniale) die is uitgereikt.

Rapportering bij een individuele vergunning

Doordat bij een individuele vergunning de bestemmeling en eindgebruiker goed gekend zijn en de vergunning wordt afgeschreven door de douane bij het gebruik van de vergunning is er in beginsel geen tussentijdse (jaarlijkse) rapportering nodig. Het is voldoende dat de originele en door de douane afgeschreven vergunning wordt teruggestuurd wanneer deze is opgebruikt (bedrag of hoeveelheid is volledig afgeschreven) of wanneer de geldigheidstermijn is verstreken. De vergunning moet steeds teruggestuurd worden naar de dienst Controle Strategische Goederen.

Het is wel steeds mogelijk dat de dienst Controle Strategische Goederen u om een tussentijds overzicht verzoekt.

Bij individuele vergunningen verleend voor de uitvoer naar een verdeler waarbij op het moment van verlening de eindgebruikers onbekend zijn, moeten deze eindgebruikers ook worden gerapporteerd.

Rapportering bij een globale vergunning

Waar bij een individuele vergunning de controle door de dienst Controle Strategische Goederen a priori gebeurt, is dit voor een globale vergunning a posteriori. Bij de aanvraag van een globale vergunning is geen eindgebruikerscertificaat vereist maar de aanvrager moet wel jaarlijks en ten laatste een maand na afloop van de betreffende periode rapporteren over de uitvoeren waarbij hij gebruik gemaakt heeft van de globale vergunning.
De exporteur wordt gevraagd om digitaal te rapporteren via een vast sjabloon dat je op deze pagina kan vinden. De rapportering omvat overeenkomstig artikel. 11. §3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 volgende gegevens:

1.   de beschrijving van de producten voor tweeërlei gebruik met verwijzing naar het subcategorienummer, vermeld in bijlage I van verordening 428/2009;

2.   de waarde en de hoeveelheid van de uitgevoerde, doorgevoerde of overgebrachte producten voor tweeërlei gebruik;

3.   de exportdatum van de uitvoer, doorvoer of overbrenging;

4.   de naam en het adres van de afzender en van de bestemmeling;

5.   als die gegevens bekend zijn, het eindgebruik en de naam en het adres van de eindgebruiker van de producten voor tweeërlei gebruik.

Wanneer de vergunning is opgebruikt (bedrag of hoeveelheid is volledig afgeschreven) of wanneer de geldigheidstermijn is verstreken moet de originele en door de douane afgeschreven vergunning worden teruggestuurd naar de dienst Controle Strategische Goederen.

Rapportering bij een uniale vergunning

Wanneer u gebruik maakt van één van de uniale vergunningen dient u net zoals bij de globale vergunningen jaarlijks te rapporteren voor een a posteriori controle. Deze rapportering vereist dezelfde informatie als voor de rapportering bij een globale vergunning. De rapportering gebeurt via het sjabloon dat je op deze pagina kan terugvinden. De exporteur bezorgt de bevoegde dienst jaarlijks en uiterlijk op 31 januari een overzicht van de uitvoer onder de uniale algemene uitvoervergunning van het voorbije kalenderjaar.

Voor alle soorten vergunningen moet de exporteur gedurende zeven jaar een gedetailleerd en volledig dossier met handelsbescheiden van de uitvoeren, de doorvoeren of de overbrengingen per vergunning bijhouden en legt die op verzoek voor aan de bevoegde dienst. Deze zeven jaar worden gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de laatste export op de vergunning plaatsvond.

 

Rapportering Internationale export controle regimes

België heeft de internationale verplichting om elke 6 maanden een rapportering te doen van de op haar grondgebied vergunde goederen die voorkomen op de Sensitive en Very Sensitive list van het Wassenaar Arrangement Controleregime.

Voor de in Vlaanderen gevestigde bedrijven maakt de Dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid de rapportering. Indien uw bedrijf één of meerdere geldige individuele of globale uitvoervergunning(en) die betrekking heeft/hebben op producten uit de Sensitive of Very Sensitive list wordt u 2 maal per jaar gecontacteerd door onze dienst in verband de rapportering van deze exporten.