Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België

Korte inhoud: Enerzijds strekt de regeling ertoe de toekenning van voorrechten aan het militair- of burgerpersoneel verbonden aan de strijdkrachten toegewezen aan de Agentschappen en de ondergeschikte NAVO-organen gevestigd in België, te regulariseren. Het maakt het de Belgische regeringen mogelijk, geheel of ten dele, dezelfde voorrechten op het personeel van de strijdkrachten toe te passen, als deze van de Regeling België-NAVO van 1968 of van de Overeenkomst België-SHAPE van 1967. Anderzijds, strekt de regeling ertoe uitdovende overgangsmaatregelen in te voeren voor bepaalde voorrechten van het internationale burgerpersoneel van het betrokken NCI Agency.

Ondertekening: 20/05/2016

Bekrachtiging en afkondiging; 20/04/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 16/05/2018

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/09/2019

Inwerkingtreding: 01/10/2019

pdf bestand1147_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (302 kB)

pdf bestand1147_Ondertekende akte in het Frans.pdf (284 kB)

pdf bestand1147_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (224 kB)

pdf bestand1147_Advies Raad van State.pdf (161 kB)

pdf bestand1147_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (185 kB)

pdf bestand1147_Decreet.pdf (82 kB)