Studies

2012 │ Herinneringspark 2014-18

In 2011 werkte een Nederlands-Belgisch ontwerpteam de studieopdracht ‘Herinneringspark 2014-18’, de conceptuele uitwerking van een omvattend cultuurtoeristisch project in de frontstreek van de Westhoek, uit. Het team, de tijdelijke vereniging Park 14-’18, stond onder leiding van Geurst & Schulze architecten uit Den Haag en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam, en werd bijgestaan door scenografe Terenja van Dijk uit Antwerpen, stedenbouwkundige Jan de Graaf uit Den Haag, antropoloog Johan Meire uit Halle en hoogleraar stedenbouw Pieter Uyttenhove van de Universiteit Gent.

Het landschap is de rode draad voor het Herinneringspark: doel is de vele losstaande relicten en sites te verbinden en de rol van het landschap te benadrukken en voelbaar te maken. Belangrijke landschappelijke sites worden versterkt en opgenomen in een netwerk. Deze sites worden ingezet om het verhaal van de oorlog en van het landschap te vertellen.

Beperkte ingrepen in het landschap, zoals het versterken van belangrijke landschapsstructuren, het openen van zichtlijnen, het aanleggen van paden, het oprichten van uniforme signalisatie – en informatieborden geven een beter inzicht in de oorlogshandelingen en het belang van het landschap in de frontstreek. Deze inrichtingsprincipes worden in de studie toegepast op een 40-tal sites in de Westhoek.

Masterplan Herinneringspark 2014-2018

 

2011 │ Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede

In dit rapport onderzoekt het Vlaams Vredesinstituut  hoe door de herdenking van de Eerste Wereldoorlog de vredesgedachte kan versterkt worden. Daarbij komen zowel concrete ideeën voor de praktijk van de herdenking, als een aantal cruciale uitgangspunten aan bod. Het rapport werd op 8 november 2011 voorgesteld in het Vlaams Parlement.

pdf bestandRapport Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede (988 kB)

In een advies over het herdenkingsproject '100 jaar WOI' van de Vlaamse overheid, vraagt het Vredesinstituut aandacht voor het opbouwen van een coherente visie op vredesgezinde oorlogsherdenking, de rol van historici in het herdenkingsproject, en het beleidsdomeinoverstijgende karakter van het project.

pdf bestandAdvies herdenking WO I (66 kB)

 

2008 │ De herdenking van de Grote Oorlog en Flanders Fields – Een beknopt overzicht in 25 staten

Op vraag van de Vlaamse overheid voerde het Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid van 1 januari 2008 tot 30 juni 2008 een onderzoek uit ter voorbereiding van de herdenking van de Groote Oorlog 2014-2018.

De studie handelt onder meer over:

  1. de landen die betrokken waren bij de militaire verrichtingen in de Westhoek;
  2. welke sporen terug te vinden zijn in het collectieve geheugen van deze landen, en op welke manier dat vertaald wordt in bestaande percepties en betekenissen van 'Flanders Fields';
  3. de manieren waarop de geschiedenis er worden herdacht, en waarop allerlei verenigingen of instanties die taak ter harte nemen;
  4. welke nationale en internationale netwerken of organisaties al bestaan voor het beheer van graven, kerkhoven, en ander WO I-erfgoed en hoe hun werking is georganiseerd.

Via dit onderzoek worden gegevens verzameld om internationale partners voor deze herdenking te identificeren. De data zijn nuttig bij het uitwerken en concretiseren van gezamenlijke initiatieven en activiteiten ter herdenking van de Groote Oorlog.

 

2008 │ Toerisme en erfgoed in de Westhoek

Westtoer, Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen maakten in 2008 een studie over de toeristische valorisatie van het erfgoed uit de eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op '100 jaar Groote Oorlog (2014-'18)'. In de studie wordt sterk de nadruk gelegd op de band tussen de toeristische valorisatie en de erfgoedzorg.

De studie heeft geleid tot een actieplan en heeft tot doel:

  • hoe een attractief, divers en kwalitatief hoogstand toeristisch totaalproduct op het gebied van WO I te ontwikkelen;
  • hoe de Westhoek uit te spelen als een topbestemming op het gebied van vredestoerisme;
  • met de verschillende partners het WO I-toerisme in de Westhoek te coördineren, in het bijzonder met het oog op de 100-jarige herdenkingsperiode.

De vijf speerpunten van het actieplan zijn het In Flanders Field Museum en de ontsluiting van de belforttoren in Ieper, de museumtuin en ‘legacy’ bij het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke, 100 jaar Poperinge achter het front met  Lijssenthoek Cemetery en het Talbot house in Poperinge, een actualisering van het Ijzertorenmuseumen -site in Diksmuide en een nieuw bezoekerscentrum bij het sluizencomplex aan de Ganzenpoot in Nieuwpoort. Deze strategische projecten kregen een subsidie van de Vlaamse Overheid in het kader van het Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog.

Visie en doelstellingen 2