Subsidie aan het Architecture Workroom Brussels vzw (AWB) voor het opzetten van het kennis- en innovatietrajct ‘Delta Atelier’, 2019

Project: het opzetten van het kennis- en innovatietraject ‘Delta Atelier’

Begunstigde: Architecture Workroom Brussels vzw

Bedrag: € 100.000

Duur: 2019 – 2020

De Vlaamse architect Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels vzw (AWB) werd samen met de Vlaamse bouwmeester Leo van Broeck en de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade aangesteld als curator voor de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR). De curators beslisten om de biënnale zowel in Rotterdam als in Brussel te laten plaatsvinden. Onder de hoed ‘THE MISSING LINK’ hingen ze het thema van de biënnales op aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en van het klimaatverdrag van Parijs.


Binnen die context initieerden ze ook een Vlaams-Nederlands kennisplatform. Het "Delta Atelier" zet als peer-to-peeromgeving structureel in op de kennisdeling en gezamenlijke praktijkontwikkeling in en over de transformatie van de Delta in het licht van de grote uitdagingen of de grote opgaven, op het raakvlak van architectuur, stads- en wijkontwikkeling en ruimtelijke en omgevingsplanning, beleidsontwikkeling, kennisdeling en -ontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, voedselproductie, creatieve bedrijvigheid en industrie, impact-investeren of sociaal ondernemen. De gezamenlijke ambitie is om de positie van die delta te verstevigen terwijl we haar verduurzamen. Het Delta Atelier wordt daarom ondersteund door de Nederlandse en de Vlaamse overheid. Het is een experimenteerruimte waar professionele praktijken in het domein van (ruimtelijk) ontwerp en transities elkaar ontmoeten om vanuit eigen initiatief kennis uit te wisselen en innovatieve projecten op te zetten. De kerngroep bestaat uit meer dan 50 lokale initiatieven, overheden, ontwerpers en experts die zich engageren om van en met elkaar te leren en zo antwoorden te formuleren voor de grote opgaven in de Eurodelta van de Lage Landen. In 2020 worden de eerste concrete resultaten uit deze Vlaams-Nederlandse samenwerking tentoongesteld en worden ze gekruist met andere internationale projecten, expertise en praktijken.