Subsidie, Integratie van vluchtelingen via onderwijs en taal , 2017

Project:  Integratie van vluchtelingen via onderwijs en taal ​

Begunstigde: Raad van Europa

Bedrag: 75.000 euro

Duur: januari 2017 - december 2019

Via het ‘Action plan on Building Inclusive Societies (2016-2019)’ van de Raad van Europa wordt ondersteuning verleend aan de integratie van vluchtelingen inzake onderwijs en integratie. De focus ligt op taalintegratie van volwassen vluchtelingen en op de ontwikkeling van instrumenten voor erkenning van kwalificaties van vluchtelingen.

Via het LIAM (Linguistic integration of Adult Migrants) project wordt een toolkit uitgewerkt voor vrijwilligers die taalondersteuning aan vluchtelingen geven. In 2017 start een pilootproject om de toolkit uit te testen in vluchtelingenkampen en nadien zal deze toolkit vertaald worden naar verschillende talen waaronder het Nederlands.

Formele erkenning van diploma’s en kwalificaties is essentieel voor de toegang tot hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Vluchtelingen hebben vaak geen documenten bij of kunnen de authenticiteit ervan niet staven. De Raad van Europa zet in op de ontwikkeling van een methodologie voor de erkenning van kwalificaties van vluchtelingen, die geldt voor alle Europese landen.

Beide acties sluiten nauw aan bij de Vlaamse maatregelen in het kader van de vluchtelingencrisis zoals extra lesaanbod Nederlands als tweede taal en extra medewerkers bij Naric, de Vlaamse dienst voor diplomagelijkschakeling. De Vlaamse expertise  op het vlak van taalintegratie en de erkenning van kwalificaties kan een meerwaarde bieden voor de lidstaten van de Raad van Europa.

Er is ook een verband met het voorstel van Europese Richtlijn inzake opvang van asielzoekers, waarin gevraagd wordt om ook tijdens de opvang en de asielprocedure snel werk te maken van de erkenning van kwalificaties. Het Lisbon Recognition Convention Committee erkende in haar Verklaring van 29 februari 2016 dat het recht op onderwijs een fundamenteel mensenrecht is en dat hoger onderwijs een vitale rol speelt in de bevordering van vrede, wederzijds begrip en verdraagzaamheid.

Deze acties zijn overigens complementair aan de steun die de minister van Jeugd reeds verleent aan verschillende Vlaamse vzw’s in het kader van de “No Hate Speech Campaign” van de Raad van Europa, een jongerencampagne voor online mensenrechten in de strijd tegen cyberhaat en cyberpesten. Deze campagne werd eveneens opgenomen in het Actieplan ‘Building Inclusive Societies 2016-2019’ onder het tweede luik betreffende de strijd tegen intolerantie en discriminatie.

 Aldus draagt Vlaanderen vanuit haar sterktes bij tot een duurzame lange termijn aanpak van de vluchtelingencrisis en tot implementatie van SDG 16 ‘Vreedzame en inclusieve samenlevingen’.