Toepassingsgebied controle

De controlebevoegdheid van de dienst Controle Strategische Goederen is beperkt tot de in-, uit- en doorvoer van “strategische goederen”. Daaruit volgt dat de dienst enkel vergunningen kan afleveren voor invoer, uitvoer, doorvoer en “overbrenging”. Met “overbrenging” wordt een transactie (in- en uitvoer) binnen de Europese Unie bedoeld. De dienst levert dus geen vergunningen af voor activiteiten die niet onder de noemer van invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging zelf vallen, maar die daar wel mee zouden kunnen samenhangen. Alle informatie over wat invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging specifiek inhouden en een toelichting bij de activiteiten die niet door de dienst gecontroleerd worden, vindt u respectievelijk in de secties "Definities invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging" en "Niet-geregelde activiteiten".

Daarnaast levert de dienst Controle Strategische Goederen ook geen vergunningen af voor de overbrenging naar en vanuit Nederland en Luxemburg en voor de doorvoer en de overbrenging van goederen die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit Nederland of Luxemburg. Dergelijke transacties kunnen vergunningsvrij verlopen. Meer daarover vindt u in de sectie “Geen verplichtingen binnen de Benelux".