Uitvoer dual use goederen

De Europese Verordening (EG) nr. 428/2009 bepaalt de formaliteiten voor de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (dual use). De definitie van uitvoer is erg ruim en omvat ook de overdracht van software via elektronische media. Als je goederen slechts tijdelijk wil uitvoeren, is hier een aparte vergunning voor vereist.

Doorvoer en tussenhandel worden ook geregeld door Verordening 428/2009. De doorvoer en tussenhandel kunnen in bepaalde gevallen onder vergunning geplaatst worden.

Voor exporteurs van goederen voor tweeërlei gebruik vormt een Internal Compliance Program (ICP) een faciliterend instrument in het exportbeleid van het bedrijf. Hoewel het op zich geen juridisch bindend instrument is, bouwt een ICP wel de nodige checks en controles in opdat het beoogde eindgebruik van de exportgoederen gegarandeerd en legitiem is en de van toepassing zijnde exportregelgeving gerespecteerd wordt. Voor het verkrijgen van sommige vergunningen is het nodig dat het bedrijf een goedwerkend ICP implementeert. 

De uitvoervergunning moet worden aangevraagd door de exporteur, zoals deze gedefinieerd werd in art. 2 van Verordening 428/2009. De exporteur is bijvoorbeeld elke natuurlijke of rechtspersoon of elk partnerschap namens welke of welk een douaneaangifte bij uitvoer wordt gedaan, d.w.z. de persoon die op het tijdstip dat de aangifte wordt aanvaard, het contract met de ontvanger in het derde land heeft en die het recht heeft te beslissen dat het product naar een bestemming buiten het douanegebied van de Gemeenschap wordt verzonden.

Uitvoer

Met uitzondering van de Uniale algemene Uitvoervergunning die op administratief niveau wordt afgehandeld, wordt de beslissing tot toekenning of weigering van de dual use vergunningen genomen door de bevoegde minister. De vergunning is geldig in gans de Europese Unie zodat de uitvoer kan gebeuren in elk van de lidstaten. Met betrekking tot de uitvoerverplichtingen dient een verschil gemaakt te worden indien uw klant zich bevindt in 1 van de 28 EU-lidstaten dan wel in een ander land.
Voor de uitvoer van dual use goederen zijn er drie mogelijkheden. U kan een "Individuele vergunning", "Globale vergunning" of "Uniale vergunning" aanvragen. Afhankelijk van het type vergunning zijn er andere mogelijkheden en verplichtingen. Meer informatie daarover vindt u op de respectievelijke pagina's.