Vlaamse regering keurt drie sociale zekerheidsverdragen goed

  • 18 september 2015

Op 18 september 2015 heeft de Vlaamse Regering zich gebogen over de goedkeuring van drie sociale zekerheidsverdragen. Het gaat om verdragen tussen België en respectievelijk Tunesië, Turkije en Israël.

Het doel van deze verdragen is de rechten te waarborgen van de mensen die onder de socialezekerheidsstelsels van die landen vallen. Dit door de overgang van het ene naar het andere stelsel te vergemakkelijken, en een gelijke behandeling en behoud van de verworven rechten te waarborgen. De verdragen regelen dus de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan van het ene stelsel naar het ander overschakelen.

Ook kinderbijslag valt onder het toepassingsgebied. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen hiervoor bevoegd. Daarom moeten dergelijke verdragen nu ook een instemmingsprocedure binnen Vlaanderen doorlopen. Met deze beslissing van 18 september keurt de Vlaamse Regering voor het eerst sociale zekerheidsverdragen principieel goed. Over de drie dossiers wordt nu verplicht advies ingewonnen van de Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin en van de Raad van State. Vervolgens worden de ontwerpen van instemmingsdecreet nog ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Parlement.