Voorlopig advies

Wat is een voorlopig advies?

Een voorlopig advies is een niet-bindend oordeel over de toelaatbaarheid van een bepaalde in-, uit- of doorvoer of overbrenging op het moment van het oordeel. Het is geen vergunning en vormt dus geen toestemming om de voorgestelde in-, uit- of doorvoer of de overbrenging effectief te voltrekken. Als u de voorgestelde in-, uit- of doorvoer of de overbrenging effectief wilt voltrekken moet u dus een vergunningen aanvragen.
Het voorlopig advies is ondermeer bedoeld om aan bedrijven toe te laten om bij het intekenen op een bepaalde buitenlandse overheidsopdracht een dergelijk document te kunnen voorleggen als indicatie van de mogelijkheid tot uitvoer of overbrenging. Een gunstig preadvies kan ook de basis vormen voor de start van onderhandelingen over een bepaalde transactie en de eventueel daarmee gepaard gaande R&D.

Voor welke gevallen kan ik een voorlopig advies aanvragen?

U kan een voorlopig advies vragen over een bepaalde in-, uit- of doorvoer of overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal of ordehandhavingsmateriaal. Voor de in-, uit- of doorvoer of overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen of munitie is de mogelijkheid van een voorlopig advies niet voorzien.

De noodzakelijke ‘bepaaldheid’ van de voorgestelde transactie betekent niet dat u daarom al alle gegevens moet kennen om een voorlopig advies te verkrijgen. Een voorlopig advies kan bijvoorbeeld al aangevraagd worden zonder dat u al kennis heeft over de specifieke gegevens van de afzender (bij invoer of overbrenging naar het Vlaamse Gewest ) of van de bestemmeling en eindgebruiker (bij uit-, doorvoer of overbrenging naar een andere lidstaat van de EU).
Bij een aanvraag van een voorlopig advies over uit-, doorvoer of overbrenging naar een andere lidstaat van de EU moet u dan wel specificeren naar welke categorie van eindgebruikers u beoogt uit of door te voeren of over te brengen. U moet kiezen uit de volgende categorieën(1) defensiegerelateerde industrie; (2) andere industrie; (3) handelaar; (4) particulier; (5) internationale organisatie; (6) krijgsmacht; (7) ordehandhavingsinstantie of; (8) andere overheid.

Het is dus niet mogelijk om een algemeen voorlopig advies aan te vragen over een bepaald land.

Wat is de juridische waarde van een voorlopig advies?

Het Wapenhandeldecreet en elk voorlopig advies dat wordt gegeven stelt duidelijk dat het louter informatief van aard is, het Vlaamse Gewest op geen enkele wijze bindt en niet kan beschouwd worden als een toestemming om de in-, uit- of doorvoer of de overbrenging te voltrekken.

Een positief voorlopig advies is dus geen juridische belofte tot het toekennen van een vergunning. De verkrijger van een voorlopig advies is dan ook exclusief verantwoordelijk voor alle handelingen die hij op basis van dit advies stelt.
Niettegenstaande dat mag de verkrijger van een positief voorlopig advies wel de redelijke verwachting hebben dat de beoordeling van een opvolgende vergunningsaanvraag eenzelfde uitkomst zal hebben. Een belangrijke voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de gegevens van de vergunningsaanvraag identiek zijn aan die van het verkregen voorlopig advies. Dit geldt in het bijzonder voor de gegevens van de bestemmeling en de eindgebruiker, de technische gegevens van de betreffende goederen (waaronder ook het gewicht, het aantal en de waarde in euro’s) en het eindgebruik van de goederen. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat er sinds het positieve voorlopig advies geen omstandigheden hebben plaatsgevonden of plaatsvinden die een belangrijk effect kunnen hebben op de verplichte toets van de vergunningsaanvraag aan de criteria die het Wapenhandeldecreet aan zowel invoer en overbrenging naar het Vlaamse Gewest als aan uit-, doorvoer en overbrenging naar een andere lidstaat van de EU verbindt.

Hoe moet ik een voorlopig advies aanvragen?

De aanvraag van een voorlopig advies gebeurt op basis van onderstaande formulieren.
Deze formulieren zijn dezelfde die u moet gebruiken als u voor de betreffende in-, uit- of doorvoer of overbrenging een vergunning zou aanvragen.
Zoals hoger vermeld kan u wel een voorlopig advies aanvragen zonder dat u al kennis heeft over de specifieke gegevens van de afzender (bij invoer of overbrenging naar het Vlaamse Gewest ) of van de bestemmeling en eindgebruiker (bij uit-, doorvoer of overbrenging naar een andere lidstaat van de EU). Bij een aanvraag van een voorlopig advies over uit-, doorvoer of overbrenging naar een andere lidstaat van de EU moet u dan wel specificeren naar welke categorie van eindgebruikers u beoogt uit of door te voeren of over te brengen. U moet kiezen uit de volgende categorieën(1) defensiegerelateerde industrie; (2) andere industrie; (3) handelaar; (4) particulier; (5) internationale organisatie; (6) krijgsmacht; (7) ordehandhavingsinstantie of; (8) andere overheid.
In elk geval moet u ook altijd het land of de landen van afzending, het land of de landen van bestemming en het land of de landen van eindgebruik invullen.

Wat betreft de technische gegevens van de betreffende goederen kan het voorlopig advies aangevraagd worden zonder het gewicht, het aantal, de waarde in euro’s en de tariefcode van de goederen. Een technische beschrijving van de goederen is uiteraard onontbeerlijk.

De documenten die in het licht van de controle op het eindgebruik bij de aanvraag van een vergunning voor uit-, doorvoer of overbrenging naar een andere lidstaat van de EU moeten gevoegd worden, zijn niet noodzakelijk bij de aanvraag van een voorlopig advies.

Bij een aanvraag van een voorlopig advies over een definitieve uit-, doorvoer of overbrenging naar een andere lidstaat van de EU voegt u wel best een kopie van uw voorafgaande machtiging of uw certificaat van gecertificeerd persoon. Zonder dit document zal u immers geen enkele definitieve uit-, doorvoer of overbrenging effectief kunnen voltrekken. Meer over de verplichting van de voorafgaande machtiging en over de procedure om deze te bekomen vindt in de sectie “Voorafgaande machtiging” .

Hoewel een voorlopig advies dus kan aangevraagd worden zonder opgave van bepaalde gegevens en documenten is het uiteraard zo dat de afwezigheid van kennis over deze gegevens en documenten een invloed zal hebben op de evaluatie van de betreffende in-, uit-, doorvoer of overbrenging. De stelregel is de volgende: hoe gedetailleerder de aanvraag van een voorlopig advies is, hoe makkelijker het is voor de dienst Controle Strategische Goederen om de toelaatbaarheid van de transactie te beoordelen.

De volgende documenten vindt u onderaan deze pagina:

Invoer en overbrenging naar het Vlaamse Gewest

  • Aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de invoer en kennisgeving van de overbrenging van defensiegerelateerde producten naar het Vlaamse Gewest;
  • Bijlage bij aanvraag – Bijkomende afzender of eindgebruiker;
  • Bijlage bij aanvraag – Militaire vuurwapens.

De voormelde bijlagen moet u enkel indien nodig gebruiken.
De eerste bijlage – bijkomende afzender of eindgebruiker – moet u gebruiken als u een voorlopig advies aanvraagt voor meer dan één afzender en / of als u de goederen na de invoer aan meer dan één andere gebruiker (de eindgebruiker) bezorgt.
De tweede bijlage – militaire vuurwapens – moet u gebruiken als een voorlopig advies aanvraagt voor vuurwapens, andere dan civiele vuurwapens.

Uit-, doorvoer en overbrenging naar een andere lidstaat van de EU

  • Aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal en ander voor militair gebruik dienstig materiaal;
  • Bijlage bij aanvraag – Bijkomende bestemmeling of eindgebruiker;
  • Bijlage bij aanvraag – Militaire vuurwapens.

De voormelde bijlagen moet u enkel indien nodig gebruiken.

De eerste bijlage – bijkomende bestemmeling of eindgebruiker – moet u gebruiken als u een voorlopig advies aanvraagt voor meer dan één bestemmeling of eindgebruiker.

De tweede bijlage – militaire vuurwapens – moet u gebruiken als u een voorlopig advies aanvraagt voor vuurwapens, andere dan civiele vuurwapens.

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Hoe lang is een voorlopig advies geldig?

Een voorlopig advies vormt een oordeel over de toelaatbaarheid van een bepaalde in-, uit- of doorvoer of overbrenging op het moment van het oordeel. Er is geen geldigheidstermijn aan verbonden.

Om te vermijden dat u handelingen stelt op basis van het voorlopig advies op een moment dat omwille van bepaalde omstandigheden het voorlopig advies niet meer als dusdanig geldt, kan u kan op elk moment om herevaluatie van het voorlopige advies verzoeken als:

  • u over elementen beschikt die u in de aanvraag voor het oorspronkelijke voorlopige advies niet kon voorleggen;
  • omstandigheden hebben plaatsgevonden of plaatsvinden die een belangrijk effect kunnen hebben op de verplichte toets van de vergunningsaanvraag aan de criteria die het Wapenhandeldecreet aan zowel invoer en overbrenging naar het Vlaamse Gewest als aan uit-, doorvoer en overbrenging naar een andere lidstaat van de EU verbindt.

Net als u exclusief verantwoordelijk bent voor alle handelingen die u op basis van een voorlopig advies stelt, bent eveneens exclusief verantwoordelijk om in voormelde gevallen om herevaluatie van het voorlopige advies te verzoeken. De dienst Controle Strategische Goederen zal niet uit eigen beweging toegekende voorlopige adviezen herevalueren.