Uitvoer Dual Use Goederen

Wie moet de vergunning aanvragen?

De vergunning moet worden aangevraagd door de exporteur zoals gedefinieerd in artikel 2 van de verordening (EG) nr. 2021/821. Meer bepaald wordt de persoon of entiteit die op het tijdstip dat de uitvoeraangifte wordt aanvaard, het contract heeft met de ontvanger van de goederen in een niet-EU land en die het recht heeft te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied van de EU worden verzonden, gezien als de exporteur in deze context.
Indien de exporteur gevestigd is in een niet-EU land, kan deze zich laten vertegenwoordigen door een in de EU gevestigde entiteit die de vergunning in naam en voor rekening van de niet-EU exporteur aanvraagt. De aanvraag moet dan gebeuren in de lidstaat waar de vertegenwoordiger gevestigd is.

Zorgvuldigheidsplicht exporteur

Van exporteurs van dual use goederen wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van het dual use karakter van de goederen die zij produceren en/of verhandelen. Niet alleen weten waarvoor de goederen bedoeld zijn, maar ook stilstaan bij alle andere (al dan niet gewenste) toepassingsmogelijkheden van de goederen staat daarbij centraal. Dit brengt met zich mee dat exporteurs met de nodige aandacht en zorgvuldigheid klanten van deze goederen moeten screenen en hun activiteiten moeten identificeren om afwending van hun dual use goederen tegen te gaan.
Een Internal Compliance Program (ICP) vormt hierbij faciliterend instrument. Dergelijk ICP bouwt de nodige checks en controles in opdat het beoogde eindgebruik van de dual use goederen gegarandeerd en legitiem is en de exportregelgeving gerespecteerd wordt. Meer info over een ICP vindt u hier.
De aanwezigheid van dergelijk ICP op maat van het bedrijf is een absolute voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor het verkrijgen van een globale uitvoervergunning.
 

Vergunningsplicht

De Europese verordening (EG) nr. 2021/821 koppelt een vergunningsplicht aan de uitvoer van een selectie van dual use goederen. Uitvoer omvat hierbij ook de overdracht van software via elektronische media en tijdelijke uitvoer.
Naast uitvoer kunnen doorvoer en tussenhandel in bepaalde gevallen onder vergunning geplaatst worden op grond van deze verordening.

3 types vergunningen

Voor de uitvoer van dual use goederen bestaan er drie vergunningstypes: een individuele vergunning, een globale vergunning en een uniale vergunning. Afhankelijk van het type, gelden er verschillende formaliteiten en verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u telkens op de pagina van het respectievelijke vergunningstype.
De vergunningen afgeleverd door onze dienst zijn geldig voor de hele EU zodat de uitvoerformaliteiten kunnen plaatsvinden in eender welke lidstaat van de EU.