Globale vergunning

Exporteurs die vergunningsplichtige dual use goederen wensen uit te voeren naar meerdere, civiele klanten in één of meerdere landen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een globale uitvoervergunning aanvragen. 

Een globale uitvoervergunning kan nooit worden gebruikt voor uitvoer naar defensiegerelateerde klanten of voor een militair eindgebruik.

Een globale uitvoervergunning heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Mocht de vergunning na 3 jaar nog niet volledig zijn opgebruikt, kan een verlenging van nog eens 3 jaar worden aangevraagd

Aanvraagprocedure

Elektronisch aanvraagformulier

De globale uitvoervergunning kan elektronisch worden aangevraagd via ons Digitaal Loket.

De elektronische aanvraag voorziet in de mogelijkheid om verklarende documenten mee op te laden bij het indienen. Het is evenwel niet de bedoeling dat in het aanvraagformulier loutere verwijzingen naar toegevoegde documenten worden opgenomen. Dergelijke aanvragen worden onontvankelijk verklaard en zullen opnieuw moeten worden ingediend.
De informatie en beschrijvingen worden bij voorkeur in het Nederlands opgegeven met uitzondering van terminologie die courant in het Engels wordt gebruikt.
De dienst ziet er steeds op toe dat een aanvraag voor een globale vergunning realistische vormen aanneemt. Een letterlijk ‘wereldwijde’ vergunning wordt niet toegestaan. Er wordt verwacht dat de exporteur de landenlijst beperkt tot de landen waar men reeds actief is of binnen de termijn van 3 jaar concrete prospectieplannen heeft.

Verplichte voorafgaande positieve analyse van het ICP

Eigen aan het karakter van een globale vergunning is dat de individuele transacties die plaatsvinden onder deze vergunning niet onderworpen zijn aan een voorafgaande controle door onze dienst. Van houders van een globale vergunning wordt dan ook verwacht deze controle en analyse zelf voor hun rekening te nemen door middel van een eigen performant intern controlesysteem (ICP). 

Voordat een globale vergunning wordt toegekend, zal dit ICP door onze dienst worden geëvalueerd door middel van een interview met de verantwoordelijken op basis van een uitgebreide vragenlijst. Meer informatie over de vereisten van dergelijk ICP en de evaluatie ervan, vindt u hier.

Beslissing door Minister of bij delegatie door het afdelingshoofd

De finale beslissing over het al dan niet toekennen van de vergunning ligt bij de bevoegde Minister. Voor een groot aantal dossiers is deze bevoegdheid evenwel gedelegeerd naar het afdelingshoofd van onze dienst. Meer informatie hierover vindt u hier.

Versturen originele vergunning

Eens de vergunning finaal is toegekend, wordt de papieren vergunning op onze dienst opgemaakt en verstuurd naar het adres ingegeven in het Digitaal Loket.

Let op, u kan enkel dit origineel document gebruiken en aanbieden aan de douane. Met scans of kopieën mag niet worden gewerkt.
 

Rapportering

Houders van een globale vergunning moeten over elk kalenderjaar én na afloop van de geldigheidstermijn rapporteren over het gebruik via het Digitaal Loket, ten laatste binnen één maand na afloop van de rapporteringsperiode. Dit laat onze dienst toe een controle a posteriori door te voeren en desgevallend te wijzen op bezorgdheden rond bepaalde klanten en het gebruik van de globale vergunning in die zin bij te sturen.

Na afloop van de geldigheidsduur, dient de originele globale vergunning te worden teruggestuurd naar onze dienst.

Meer informatie vindt u onder het luik ‘Rapportering’.

Verlenging van de geldigheidsduur

Indien de vergunning niet volledig is opgebruikt binnen de geldigheidstermijn van 3 jaar (i.e. er staat nog een zekere waarde en hoeveelheid aan goederen open), kan een verlenging voor een nieuwe termijn van 3 jaar worden aangevraagd. Dit kan via het Digitaal Loket

In het aanvraagformulier dient de restwaarde en- hoeveelheid die nog openstaat te worden ingevuld en een scan van de bijna verlopen vergunning en de afschrijvingen dient te worden opgeladen. Tegelijk dient ook het origineel van de verlopen vergunning te worden terugbezorgd aan onze dienst.