Verdrag chemische wapens

Het Verdrag Chemische Wapens (CWC) kadert in de strijd tegen de productie en verspreiding van chemische wapens. De verplichtingen die in dit kader worden opgelegd aan bedrijven, verschillen naargelang de aard van de stoffen die het bedrijf produceert, verwerkt, verbruikt of in- of uitvoert.


Lijst 1-stoffen

De productie, verwerving, bezit, overdracht en gebruik van de stoffen die op Lijst 1 van de Bijlage inzake stoffen voorkomen, zijn omwille van het substantiële risico grotendeels verboden. 

Inrichtingen die onder de beperkte uitzonderingen vallen en tot productie, opslag, bezit of gebruik gemachtigd werden, moeten jaarlijks rapporteren over de productie, het gebruik, het verbruik, de verkrijging en de overdracht van dergelijke stoffen. Daarnaast moeten ze 45 dagen voor elke eigenlijke export of import melden dat er een export of import zal plaatsvinden. Meer info vindt u bij rapportering.


Lijst 2- en Lijst 3-stoffen

Inzake stoffen op Lijst 2 of Lijst 3 is eveneens in een jaarlijkse kennisgevingverplichting voorzien.

Met betrekking tot stoffen opgenomen op Lijst 2A zijn de in- en uitvoermogelijkheden bovendien beperkt tot staten die partij zijn bij het Verdrag. Israël, Noord-Korea, Egypte, Zuid-Soedan en Taiwan zijn bijgevolg uitgesloten. (Voor mengsels met een lage concentratie geldt deze beperking evenwel niet).

Ter volledigheid: de stoffen op Lijst 2A zijn ook overgenomen in bijlage IV van Verordening (EG) nr. 428/2009. Dit betekent dat ook leveringen binnen de EU onderworpen zijn aan een vergunningsplicht. Meer info vindt u bij dual use binnen de EU.


Inrichtingen met onderscheiden organische stoffen

Bij bedrijven die met onderscheiden organische stoffen – waaronder PSF-stoffen – werken die niet voorkomen op Lijst 1, 2 of 3, wordt voornamelijk de productiecapaciteit van de inrichting gecontroleerd en moet er over deze stoffen enkel de jaarlijkse reikwijdte van de productie gedeclareerd worden. Deze verplichting geldt bovendien niet wanneer de productie van het bedrijf uitsluitend bestaat uit explosieve stoffen, koolwaterstoffen, oligomeren, polymeren of stoffen die uitsluitend bestaan uit koolstof en een metaal.

Meer informatie over deze kennisgevingsplicht vindt u bij rapportering.