Mensenrechten

Voor Vlaanderen zijn mensenrechten niet alleen een juridische en ethische verplichting ten opzichte van de eigen burgers, maar ook een richtinggevend element voor het buitenlands beleid. Een proactief internationaal mensenrechtenbeleid draagt ontegensprekelijk bij aan de Vlaamse langetermijnbelangen vermits het genot van mensenrechten zorgt voor meer vrede, veiligheid en economische en sociale vooruitgang in de wereld.

Op 9 december 2011 werd het document pdf bestandMensenrechten en het Vlaams Internationaal Beleid 2012 (499 kB) als Mededeling aangenomen door de Vlaamse Regering. Dit was een eerste expliciete stellingname over de plaats van mensenrechten in het Vlaams (buitenlands) beleid.

Concreet werden daarin volgende twee beleidsdoelstellingen opgenomen:

  1. Vlaanderen garandeert de naleving van de mensenrechten op de beleidsdomeinen die tot zijn bevoegdheid behoren;
  2. De aangegane mensenrechtenverbintenissen uitdragen in de internationale relaties die Vlaanderen onderhoudt en de activiteiten die het ontplooit in het kader van zijn internationaal beleid.
Mensenrechten