Wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn

De regeling van de in- uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten en ander voor militair gebruik dienstig materiaal zit geheel vervat in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit.

Deze regeling is wel volledig gebaseerd op andere regelgevende teksten. Het Wapenhandeldecreet verbiedt immers enkel de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van goederen waarvan het gebruik, de productie, de ontwikkeling, de overdracht of het voorhanden hebben verboden is op internationale of nationale wetgeving.

Kennis van deze teksten is uiteraard vooreerst relevant omwille van hun verbodsbepalingen en de beschrijving van de goederen waarop ze betrekking hebben. Verschillende van deze teksten voorzien echter ook uitzonderingen op hun verbodsbepalingen, oftewel “toegelaten doeleinden”. Een aanvrager die van een dergelijke uitzondering gebruik wilt maken moet zich bij zijn aanvraag dan ook op deze regelgeving baseren om te beschrijven op welke uitzonderingsgrond hij of zij zich beroept.

Tot slot werd ook rekening gehouden met bepaalde andere regelgeving die de goederen waarop een bepaalde verbod rust specifieker omschrijven.

Nationaal niveau

Wapenhandeldecreet en Wapenhandelbesluit

ALGEMEEN

Het Wapenhandeldecreet regelt de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn voornamelijk in de eerste paragraaf van artikel 3.

Bijlage 1 van het Wapenhandelbesluit stelt de lijst vast van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, munitie en andere goederen waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn. Met uitzondering van de goederen waarvan het in-, uit-, doorvoer- of overbrengingsverbod exclusief voortvloeit uit de Wapenwet van 8 juni 2006, vermeldt bijlage 1 per categorie van goederen de doeleinden waarvoor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging toch toegelaten is.

U vindt deze lijst hieronder als een apart document.

Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan

Het Wapenhandeldecreet verbiedt vooreerst zowel de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie waarvan het gebruik, de productie, de ontwikkeling of de overdracht verboden zijn door of krachtens internationale verplichtingen en verbintenissen van het Vlaamse Gewest en België (zie hieronder).

Bijkomend verbiedt het Wapenhandeldecreet echter ook de invoer en de overbrenging naar het Vlaamse Gewest van andere defensiegerelateerde producten, ander ordehandhavingsmateriaal, andere civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, en andere goederen waarvan het voorhanden hebben in België verboden is op basis van de Wapenwet van 8 juni 2006. De uitzonderingen op het bezitsverbod zijn opgenomen in artikel 27 van de Wapenwet.

Een bijzondere categorie van de wapens waarvan de Wapenwet van 8 juni 2006 het voorhanden hebben in België verbiedt zijn (vuurwapens uitgerust met) laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen. Om te weten of een vuurwapen uitgerust met een lader met een relatief grote capaciteit al dan niet kan ingevoerd worden of overgebracht naar het Vlaamse Gewest, moet dus het betreffende ministerieel besluit geraadpleegd worden.

Europees niveau

Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

De gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen is hier relevant omdat in de lijst van wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn de concrete inhoudelijke invulling van de goederen gebaseerd is op de beschrijvingen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Internationaal niveau

Verdragen

Bijlage 1 van het Wapenhandeldecreet (zie hierboven) verduidelijkt welke internationale verdragen op dit moment de het gebruik, de productie, de ontwikkeling of de overdracht van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie verbieden. In de praktijk gaat het op dit moment enkel om defensiegerelateerde producten. Hieronder vindt u telkens een officieuze vertaling van deze verdragen.

Documenten

pdf bestandWapenhandeldecreet van 15 juni 2012 - Geconsolideerde versie (231 kB)

pdf bestandWapenhandelbesluit van 20 juli 2012 (194 kB)

pdf bestandWapenhandelbesluit - Bijlage 1 - Lijst van wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn (28 kB)

pdf bestandWapenwet van 8 juni 2006 (163 kB)

pdf bestandMB van 21 september 2012 tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit (23 kB)

pdf bestandGemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (1005 kB)

pdf bestandCommon Military List of the EU (987 kB)

pdf bestandListe Commune des équipments militaires de l'UE (1.07 MB)

pdf bestandVerdrag van 13 januari 1993 tot verbod van chemische wapens (232 kB)

pdf bestandVerdrag van 10 april 1972 tot verbod van bacteriologische (biologische) en toxinewapens (54 kB)

pdf bestandVerdrag van 18 mei 1977 inzake het verbod van milieuveranderingstechnieken (34 kB)

pdf bestandVerdrag van 18 september 1997 inzake het verbod op antipersoonsmijnen (91 kB)

pdf bestandVerdrag van 30 mei 2008 inzake clustermunitie (157 kB)

pdf bestandVerdrag van 10 oktober 1980 inzake conventionele wapens (56 kB)

pdf bestandVerdrag van 10 oktober 1980 inzake conventionele wapens - Protocol I inzake niet-waarneembare deeltjes (12 kB)

pdf bestandVerdrag van 10 oktober 1980 inzake conventionele wapens - Protocol II inzake mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (34 kB)

pdf bestandVerdrag van 10 oktober 1980 inzake conventionele wapens - Protocol III inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bra (17 kB)

pdf bestandVerdrag van 10 oktober 1980 inzake conventionele wapens - Protocol IV betreffende blindmakende laserwapens (26 kB)