Schriftelijke bevestiging

Wat is een schriftelijke bevestiging?

De schriftelijke bevestiging houdt de vaststelling in dat de goederen waarover de bevestiging wordt gevraagd niet beschouwd worden als “ander voor militair gebruik dienstig materiaal” in de zin van het Wapenhandeldecreet en dat er voor de uit- en doorvoer van de betreffende goederen als dusdanig geen vergunning vereist is op grond van het Wapenhandeldecreet.

Over de inhoudelijke invulling van wat “ander voor militair gebruik dienstig materiaal” is vindt u meer in de algemene sectie “Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal” .

De mogelijkheid van schriftelijke bevestiging anticipeert op de eventuele omstandigheid dat uit- of doorvoertransacties van bepaalde goederen door de douanediensten geblokkeerd worden omwille van een vermoeden dat de goederen in kwestie onder de vergunningsplicht van het Wapenhandeldecreet vallen.

Wat is de juridische waarde van een schriftelijke bevestiging?

Een schriftelijke bevestiging is een bindend document. Dit betekent dat op grond van het Wapenhandeldecreet geen vergunning kan geëist worden voor de geldigheidsduur van de schriftelijke bevestiging bij de uit- en doorvoer van de specifieke goederen die in de schriftelijke bevestiging vermeld staan. Dit geldt, los van de hoedanigheid van de eindgebruiker, in de transacties die de houder van een schriftelijke bevestiging tijdens de geldigheidsduur ervan verricht.

De schriftelijke bevestiging belet wel niet dat voor de uit- en doorvoer van de betreffende goederen eventueel toch een vergunning zou kunnen nodig zijn op basis van andere regelgeving, zoals EU-verordening 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Hoe moet ik een schriftelijke bevestiging aanvragen?

Een schriftelijke bevestiging kan alleen gevraagd worden naar aanleiding van een bepaalde uit- of doorvoer. Dit houdt in dat u een schriftelijke bevestiging moet vragen op het moment van een concrete uit- of doorvoer en dus niet in abstracto, bijvoorbeeld over het gehele productengamma van uw bedrijf. De geldingskracht van de schriftelijke bevestiging is wel niet beperkt is tot die specifieke uit- of doorvoer. Eens een schriftelijke bevestiging is afgeleverd geldt ze voor alle uit- en doorvoertransacties van de betreffende goederen tijdens de geldigheidsduur van de schriftelijke bevestiging.

De aanvraag van een schriftelijke bevestiging gebeurt op basis van het formulier op deze pagina.

Daarin moet u op een aantal vragen antwoorden die erop gericht zijn om in verschillende stappen na te gaan of de goederen waarvoor u de schriftelijke bevestiging vraagt al dan niet voldoen aan de definitie van “ander voor militair gebruik dienstig materiaal”.

Tevens moet u bij uw aanvraag alle nuttige informatie voegen over de technische eigenschappen en mogelijkheden van de betreffende goederen en over de mogelijke aanwending daarvan.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Aanvraag van een schriftelijke bevestiging van de niet-toepasselijkheid van de definitie van “ander voor militair gebruik dienstig materiaal”.

De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Hoe lang is een schriftelijke bevestiging geldig?

Met het oog op een periodieke evaluatie is de geldigheidsduur van een schriftelijke bevestiging beperkt tot één jaar. Op het moment van het verstrijken van de geldigheidsduur kan op voorlegging van de oorspronkelijke schriftelijke bevestiging de geldigheidsduur ervan met dezelfde termijn verlengd worden.