Certificaat van gecertificeerde persoon

Wat is een certificaat van gecertificeerde persoon?

Een certificaat van gecertificeerde persoon is een verklaring dat de aanvrager ervan betrouwbaar is. Specifiek wordt daarmee bedoeld dat de aanvrager “in staat is om uitvoerbeperkingen na te komen”. Daarbij gaat het concreet over de uitvoerbeperkingen die de overheid van een lidstaat van de EU verbonden heeft aan die defensiegerelateerde producten die de aanvrager vanuit die lidstaat heeft overgebracht en die hij mogelijks zal uitvoeren naar een land buiten de EU.

De machtiging wordt toegekend na een onderzoek door de dienst Controle Strategische Goederen van zowel de moraliteit van de aanvrager als van zijn overbrengings- en uitvoercontroleprocedures en zijn uitvoerbeheerssysteem. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de procureur des Konings van het arrondissement waar de aanvrager is gevestigd, de Veiligheid van de Staat en de federale politie. Tevens kan dit onderzoek een plaatsbezoek inhouden.

Wat is het nut van het certificaat van gecertificeerde persoon?

Een certificaat van gecertificeerde persoon is nuttig in twee gevallen.
Het certificaat van gecertificeerde persoon is ten eerste een noodzaak voor personen die defensiegerelateerde producten willen kunnen ontvangen in het kader van de algemene vergunningen voor gecertificeerde personen voorzien door de andere lidstaten van de EU. Wat die algemene vergunning specifiek inhoudt en waarom deze samen met het certificaat een administratieve vereenvoudiging betekent, vindt u in de sectie “Algemene vergunningen” .

Personen die niet over het certificaat beschikken kunnen wel defensiegerelateerde producten ontvangen in het kader van de andere algemene vergunningen voor overbrenging binnen de EU en uiteraard ook op basis van globale of individuele vergunningen.

In alle gevallen moet u natuurlijk wel rekening houden met de kennisgevingsverplichtingen over de overbrenging ten aanzien van de dienst Controle Strategische Goederen. Daarover vindt u meer in de sectie “Overbrenging naar het Vlaamse Gewest”.

Het certificaat is NIET noodzakelijk om zelf defensiegerelateerde producten over te brengen naar andere lidstaten van de EU. Net zo min moet een persoon over het certificaat beschikken om goederen uit te voeren naar landen buiten de EU of om goederen door te voeren. Daarvoor is integendeel de voorafgaande machtiging noodzakelijk.

Wel is het zo dat houders van een certificaat van gecertificeerde persoon vrijgesteld zijn van de verplichte voorlegging van een voorafgaande machtiging. Anders gezegd, het certificaat van gecertificeerde persoon geldt tevens als voorafgaande machtiging. Het omgekeerde is niet het geval! Meer over de voorafgaande machtiging vindt u in de sectie “Voorafgaande machtiging” .

Hoe moet ik een certificaat van gecertificeerde persoon aanvragen?

De aanvraag gebeurt op basis van het formulier op deze pagina.
Bij het aanvraagformulier moet u een aantal documenten voegen.

Ten eerste voegt u bij uw aanvraag de documenten die uw relevante activiteiten en uw ervaring in defensiegerelateerde producten aantonen.

Ten tweede voegt u bij uw aanvraag de nodige documenten met de technische gegevens van de defensiegerelateerde producten waarop die activiteiten en ervaring betrekking hebben.

Ten derde voegt u bij uw aanvraag de documenten die een beschrijving geven van uw interne programma tot naleving van de overbrengings- en uitvoercontroleprocedure of van uw uitvoerbeheerssyteem. Over de elementen die daarin aan bod moeten komen vindt u onderaan een document met toelichting en verschillende richtsnoeren.

Ten vierde voegt u bij uw aanvraag een uittreksel uit uw strafregister of een gelijkwaardig document, dat uiterlijk één maand oud is op het moment van de aanvraag, en, als u voor een rechtspersoon een aanvraag indient, van iedere bestuurder, zaakvoerder, commissaris van de rechtspersoon en elke bijzondere gemachtigde van de rechtspersoon die bevoegd is voor in-, uit-, doorvoer en overbrenging.

Als u voor een rechtspersoon een aanvraag indient moet u ten slotte ook een afschrift van de statuten van de rechtspersoon bij de aanvraag voegen.

De volgende documenten vindt u op deze pagina:

  • Aanvraag van een certificaat van gecertificeerd persoon;
  • Bijlage - Bijkomende bestuurder, zaakvoerder, commissaris van de rechtspersoon en elke bijzondere gemachtigde;
  • Bijlage - Bijkomende productie-eenheid.

De eerste bijlage moet u enkel gebruiken als  u de gegevens van meer dan twee bestuurders, zaakvoerders, commissarissen en / of bijzondere gemachtigden moet vermelden.

De tweede bijlage moet u enkel gebruiken als  u een certificaat aanvraagt voor meer dan één productie-eenheid.
De nodige documenten moet u met een gewone of aangetekende brief aan de dienst Controle Strategische Goederen bezorgen.

Hoe lang is een certificaat van gecertificeerde persoon geldig?

Een certificaat van gecertificeerd persoon is drie jaar geldig vanaf de datum van de afgifte.

Op het moment van het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat kan op voorlegging van het oorspronkelijke document de geldigheidsduur ervan wel met dezelfde termijn verlengd worden.

De verlengingsaanvraag gebeurt op basis van hetzelfde formulier en dezelfde documenten als de oorspronkelijke aanvraag.

Wie beschikt al over een certificaat van gecertificeerde persoon?

Een lijst van alle gecertificeerde personen in de EU, inclusief de Vlaamse, is beschikbaar op de website van de Europese Unie genaamd CERTIDER.